Zakład Aktywności Zawodowej
wraz z Mieszkaniami Chronionymi

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn. „Adaptacja budynku zlokalizowanego na ul. Wrześnieńskiej 64 w Łodzi na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej i Mieszkań Chronionych”

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu kompleksowych prac remontowych oraz przebudowy istniejącego, nieużytkowanego budynku szkoły znajdującego się przy ulicy Wrześnieńskiej 64 w Łodzi i adaptacji go na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” oraz mieszkań chronionych.

Bezpośrednimi użytkownikami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będą osoby pełnoletnie, niepełnosprawne psychicznie o stopniu niepełnosprawności znacznym iumiarkowanym zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start” i mieszkańcy mieszkań chronionych. Korzyścią podstawową dla tych osób będzie to, że znajdą się w placówce zlokalizowanej blisko środowiska życia, co sprzyjać będzie realizacji procesu deinstytucjonalizacji.
W celu zapewnia dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na zasadzie równości szans z innymi użytkownikami, we wszystkich podejmowanych działaniach
inwestycyjnych stosowana będzie zasada uniwersalnego projektowania.,

Obowiązek informacyjny

Wartość projektu

5 439 258,85  zł

Kwota dofinansowania

3 751 864,66  zł

Zadania realizowane w ramach projektu to

1. Przygotowanie projektu
2. Prace remontowo-budowlane
3. Wyposażenie