Mieszkalnictwo wspomagane

Witamy serdecznie na podstronie projektu

„Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.

Opis projektu

Projekt pt.: Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerstwo realizujące projekt

Lider

Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Partnerzy
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Województwo Opolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Okres realizacji projektu

03 kwietnia 2018 – 31 marca 2022

Główny cel projektu

Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom poprzez:

  • Opracowanie modelowego rozwiązania – standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego oraz zapisami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
  • Przeprowadzenie pilotażu oraz wdrożenie wypracowanego standardu na terenie 5 gmin
  • Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie deinstytucjonalizacji
  • Uczestniczenie w sieci współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i w celu wspólnej ewaluacji podejmowanych działań
  • Stałe monitorowanie działań podejmowanych w projekcie
  • Uruchomienie i utrzymanie trwałości utworzonych mieszkań wspomaganych
Kluczowym elementem projektu jest realizacja idei deinstytucjonalizacji – przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Harmonogram podejmowanych

działań w projekcie

Zadanie 3- Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim

2018

2019

2020

2021

12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10

Adaptacja i wyposażenie lokali z przeznaczeniem na 4 MW, wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawców

X

X

X

Wsparcie psychoedukacyjne i psychospołeczne rodzin mieszkańców

X

X

X

X

Poradnictwo specjalistyczne (m.in.: psycholog, doradca zawodowy, prawnik, dietetyk, seksuolog, itp.) w wymiarze 48h/mieszkanie/m-c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego wdrożenia w 4 mieszkaniach wspomaganych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Harmonogram podejmowanych

działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA
MIESIĄC LIPIEC 2019
MIESIĄC LIPIEC 2019 - KOREKTA
MIESIĄC SIERPIEŃ 2019
MIESIĄC WRZESIEŃ 2019
MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019