Zakład Aktywności Zawodowej
„Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży

Opis

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży realizowany jest od 1 czerwca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania dla Osi: 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa umiejętności społecznych i zawodowych służących podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, a posiadających niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym  (wynikającą z zaburzenia bądź choroby psychicznej) lub znacznym.

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży, nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.01.01-10-0062/21-00, zakłada utworzenie dwóch pracowni: ceramiki oraz witraży, w ramach których zatrudnieni zostaną niepełnosprawni z województwa łódzkiego. Projekt dedykowany jest osobom w wieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (diagnoza 02-P, 01-U,12-C). W ramach projektu wdrażana jest nauka od podstaw, praca przebiega w warunkach chronionych. W każdej z pracowni zatrudniony jest instruktor, który nadzoruje pracę, dbając również o bezpieczeństwo uczestników projektu, a także przekazując nieustannie wiedzę swoim podopiecznym. Projekt zakłada pełne przystosowanie osób niepełnosprawnych – zarówno zawodowe, jak i społeczne. Codziennie realizowane są zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie dostępne jest pod:

telefon: 42 616 06 20 wew. 1701.
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl


Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy do zgłaszania się na listę rezerwową.

Pliki

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

463 295,15 zł

Kwota dofinansowania:

437 375,15 zł