Projekt „Wzrost potencjału i konkurencyjności usług w
Zakładzie Aktywności Zawodowej "Dobry Start"”

Opis

Projekt pt.: „Wzrost potencjału i konkurencyjności usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start”” realizowany jest przez Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01.10.2023-30.09.2024. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Unii Europejskiej w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie Zakładowi Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój jego działalności. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” – podmiotu ekonomii społecznej, do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej poprzez działania nakierowane na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych, a także poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników organizacji.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększania pozytywnego oddziaływania podmiotu ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami (głównie z przyczyny choroby psychicznej) oraz wspierania ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wskazany powyżej cel realizowany będzie poprzez wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego organizacji, nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start” oraz realizację usług społecznych.

Projekt: „Wzrost potencjału i konkurencyjności usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start”” zakłada modernizację infrastruktury informatycznej w pracowni komputerowo-remontowej, która umożliwi poszerzenie oferty oraz jakość usług dla odbiorców zewnętrznych. Zakres planowanych prac obejmować będzie:

– przygotowanie pomieszczenia na serwerownie;

– montaż serwera – montaż przełączników sieciowych;

– montaż szaf serwerowych rack;

– podłączenie do Internetu;

– konfiguracja sprzętowa takich jak: serwera, firewall;

– montaż zasilania awaryjnego w oparciu o UPS

– montaż systemu zapewniający dozorowany dostęp;

– zainstalowanie przełączników sieciowych

– montaż systemu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu i podtrzymania zasilania w przypadku braku prąd.

Pliki

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych realizuje przedsięwzięcie pn.: „Wzrost potencjału i konkurencyjności usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start” ”
Dofinansowanie z UE:

170.000 ZŁ