TRANSFER: innowacyjny program...

Witamy serdecznie na podstronie projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu.

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.

Opis

Celem głównym projektu TRANSFER jest poprawa jakości działań w  obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Projekt jest skierowany do osób: cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne, zaburzenia otępienne, uzależnionych – od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie koordynacji, ciągłości i komplementarności działań przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników, współpracę międzysektorową, innowacyjne metody i narzędzia opieki środowiskowej (tj. Rodzinne Mieszkania Chronione, Rodzinne Domy Pomocy dla osób chorujących psychicznie i chorujących na chorobę Alzheimera, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorujących na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych od alkoholu, Wirtualny Ośrodek Wsparcia, Firma społeczna – Centrum Aktywizacji Zawodowej), wsparcie rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, po działania prewencyjne i świadomościowe. Kluczowym elementem będzie zaangażowanie uczestników w planowanie i realizację programu własnego zdrowienia we współpracy z Patronem, wspierającym uczestników w przezwyciężaniu ograniczeń wywołanych chorobą, poza szpitalnym systemem opieki psychiatrycznej. Użytkownikami projektu będą pracownicy istniejących oraz powstałych w projekcie  instytucji leczniczych oraz pomocy i integracji społecznej, uczestnicy, ich rodziny, mieszkańcy i pracodawcy lokalni. Projekt zrealizuje partnerstwo, w pełni zdolne do przetestowania Modelu w przewidzianym zakresie, na planowanym obszarze, w czasie 36 miesięcy. Celem długofalowym realizacji projektu będzie wykorzystanie przetestowanej innowacji do wprowadzenia zmian systemowych w zakresie polityki wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług w obszarze zdrowia psychicznego.

Ogólne Informacje

o projekcie

Projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu, jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerstwo realizujące

projekt TRANSFER

Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Partnerzy:

 • Fundacja Celeste
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

Okres realizacji

projektu

01 października 2018 – 30 czerwca 2022

21.11.2019 r.

Rekrutacja na szkolenia i staże

 

Od 21 listopada 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ    nieaktywnych zawodowo

Þ    nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ    ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)

Þ    w wieku 18-64 lat

Þ    zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r.)

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ    stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (826,00 zł netto za cały program, przy 100% obecności podczas zajęć)

Þ    stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (1033,68 zł netto/miesięcznie)

Þ    bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ    refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ    wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ    aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew.: 1171, 1182, w godz.: 8:00-16:00 w dni robocze oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

 

 R E K R U T A C J A !

Od 1 października 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla pierwszej grupy uczestników rozpoczyna się 1 listopada 2018)

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 4- tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 600,00 zł netto miesięcznie)
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 950,00 zł netto)
 • bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20, w godz.: 8:00-16:00 oraz na adres mailowy: mbednarkiewicz@tpn.org.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

10.10.2018 r.

Seminarium antydyskryminacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium antydyskryminacyjnego inaugurującego realizację projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu… Przekierowanie do artykułu KLIK

Harmonogram projektu Transfer

Działania podejmowane

w projekcie przez stowarzyszenie "Dla Rodziny", Partnera nr 3

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” skupia i reprezentuje rodziny oraz opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie leczenia bliskiej osoby, która zachorowała psychicznie. Stowarzyszenie jest jednym z wielu ogniw wsparcie w systemie środowiskowej opieki psychiatrycznej.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Dla Rodziny” jako partner nr 3 realizuje zadanie nr 11 Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Program zakłada prowadzenie następujących czterech form wsparcia

1. Stałego punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Drugim obszarem projektowym jest prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz terapeutami.

Tematyka zaplanowanych warsztatów obejmuje m.in.:

 • omówienie sieci oparcia, pomocy i leczenia dla osób chorujących i rodzin – omówienie roli poszczególnych form
 • przyczyny schizofrenii i współczesne formy leczenia i wspierania osoby chorującej
 • rola psychoterapii w leczeniu i zapobieganiu rozwojowi chorób psychicznych
 • rozpoznawanie sygnałów zwiastunowych choroby, sposoby zapobiegania
 • rodzina w procesie leczenia, komunikacja w rodzinie, struktura rodziny w ujęciu psychoterapii systemowej
 • rodzina, styl życia (sport, dieta), system wartości , wiara a zdrowie psychiczne
 • zaburzenia wieku rozwojowego rozpoznawanie, zapobieganie, postępowanie
 • psychiatria wieku podeszłego – sposoby zapobiegania i postępowania z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń,
 • depresja – jak unikać i jak leczyć, jak wspierać osobę cierpiącą na depresję
 • uzależnienia i leczenie osób z podwójną diagnozą
 • współczesne leczenie farmakologiczne,
 • skutki uboczne długotrwałego brania leków i sposoby zapobiegania

Grupy będą miały charakter otwarty osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenia.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

4. Prowadzenie indywidualnych porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

Informacje o terminach warsztatów pojawiać się będą na stronie internetowej stowarzyszenia www.dla-rodziny.org.pl, profilu społecznościowym facebook Stowarzyszenia.

Stałym terminem, w których odbywa się spotkanie dla rodzin jest ostatni czwartek każdego miesiąca. W tych dniach będą organizowane w/w psychoedukacyjne warsztaty tematyczne.

Na konsultacje z psychologiem oraz porady prawne i socjalne należy zapisywać się na wyznaczone terminy lub umawiać się indywidualnie ze specjalistami prowadzącymi konsultacje pod wyżej wskazanymi danymi lub podczas spotkań grupowych. Lista specjalistów dostępnych w ramach projektu jest opublikowana na stronach projektu.

ADRES

ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, parter,  prawa oficyna

tel. 42 616 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, www.dla-rodziny.org.pl

Poniedziałek – Piątek:  9.00-16.00

01.10.2018 r - 31.03.2019 r

Harmonogram działań w projekcie w okresie

1. Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz osobno z terapeutami.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem

4. Prowadzenie porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie

HARMONOGRAM WSPARCIA DLA OSÓB Z CHOROBAMI I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ICH RODZIN W RAMACH PROJEKTU TRANSFER PROJEKT REALIZOWANY W TERMINIE: 01.10.2018 – 30.06.2022

 

 

I Forma wsparcia

Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP)

 

Czego dotyczy wsparcie

Celem PCKOP jest zintegrowanie sieci istniejącej opieki wsparcia medycznego i środowiskowego oraz uruchomienie nowych, dotychczas brakujących form tak, aby ułatwić mieszkańcom, dotarcie i korzystanie z tych najbardziej odpowiadających ich potrzebom i zdrowiu. Beneficjentami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym przede wszystkim chorujące psychicznie, cierpiące na chorobę Alzheimera oraz uzależnione i ich rodziny


.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.09.2021 r.

  


II Forma wsparcia

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem BOK jest  wstępny kontakt Konsultantów/Doradców klienta z osobą zgłaszającą się po wsparcie. Może to być osoba chorująca psychicznie, członek rodziny lub pracownik instytucji. Zadaniem Konsultanta/Doradcy jest udzielenie informacji na temat dostępnych form wsparcia w oparciu o zgłoszony przez klienta problem, w tym skierowanie do Patrona.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku,  w godz.: 8:00-16:00

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.09.2021 r.

 


III Forma wsparcia

Dział Patronażowy

 

Czego dotyczy wsparcie

Głównym zadaniem Patrona jest towarzyszenie osobie chorującej oraz członkom jej rodziny w jej integracji społecznej oraz zawodowej. Proces ten nazywamy patronażem. Zadaniem Patrona jest wypracowanie wraz z klientem celów krótkoterminowych, i w efekcie poprawa jakości życia lub wyjście z sytuacji kryzysu. Odbywa się to z wykorzystaniem zasobów dostępnych w systemie wsparcia środowiskowego i medycznego oraz aktywizacji zawodowej np. Środowiskowego Domu Samopomocy, pracy, wsparcia dla rodzin czy Poradni Zdrowia Psychicznego. Zaangażowanie Patrona obejmuje zarówno przygotowanie informacji czy dokumentów kwalifikacyjnych do placówki, jak i wspólną wizytę w placówce i zapewnienie oparcia podczas inicjowania i kontynuowania kontaktu.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź,  ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Wsparcie w siedzibie: od poniedziałku do piątku,w godz.: 8:00-16:00

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.09.2021 r.

 


 

IV Forma wsparcia

Oddział Interwencji Kryzysowej (OIK)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem OIK jest zapewnienie oparcia osobom, które znalazły się w kryzysie psychicznym. OIK zapewni szybkie reagowanie szczególnie w sytuacji pojawienia się symptomów nawrotu choroby psychicznej. Celem uniknięcia hospitalizacji będą mogły one skorzystać z natychmiastowego wsparcia i zakwaterowania na czas 72h. W tym czasie uzyskają pomoc psychologiczna oraz konsultację z Patronem, celem wspólnego zaplanowania dalszego postępowania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

W początkowym okresie funkcjonowania (do ok. 05.05.2019 r.): od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00, z dyżurem telefonicznym w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Od ok. 06.05.2019 r. w systemie całodobowym

 

Termin realizacji

01.04.2019 r. - 31.09.2021 r.

 


V Forma wsparcia

Rodzinne Mieszkania Chronione dla osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Rodzinne Mieszkania Chronione to forma pomocy, którą kierujemy do osób z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi oraz do ich bliskich, którzy potrzebują wsparcia w miejscu zamieszkania, a także do osób, które również chcą wesprzeć (odpłatnie) osoby chorujące psychicznie

Oferujemy wsparcie dwojakiego rodzaju:

 • w formie  powołania do istnienia Rodzinnego Mieszkania Chronionego, które utworzy rodzina decydująca się przyjąć do siebie z zewnątrz osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, stając się na pewien czas rodziną goszczącą dla tej osoby. W tej formie  zespół specjalistów będzie wspierał osobę chorującą psychicznie oraz wszystkich członków jej rodziny goszczącej w codziennym funkcjonowaniu, pomagając w readaptacji społecznej i poprawiając jakość ich wspólnego życia.
 • w formie pomocy rodzinie, która już ma w swoich szeregach osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym - zespół specjalistów również będzie wspierał osobę chorującą psychicznie oraz wszystkich członków jej rodziny w codziennym funkcjonowaniu, także pomagając w readaptacji społecznej i poprawiając jakość ich wspólnego życia

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane jest w środowisku: w miejscach zamieszkania uczestników

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

Kontakt z zespołem możliwy jest również popołudniami i w weekendy, w sytuacjach uzasadnionych

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.09.2021 r.

 


 

VI Forma wsparcia

Wirtualny Ośrodek Wsparcia (WOW)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem WOW jest zdalne świadczenie usług wspomagających osobę chorującą psychicznie w procesie zdrowienia i powrotu do satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnicy w ramach oferowanych usług zostają objęci wsparciem  terapeutycznym przez psychologa, psychiatrę i pracownika socjalnego (oraz innych specjalistów w miarę pojawiających się potrzeb, np.: dietetyka, seksuologa i in.) przy pomocy wirtualnego kontaktu nawiązywanego przez: komunikator internetowy, telefon, e-mail lub czat. W ofercie jest możliwość skorzystania również z pomocy prawnej, doradztwa zawodowego oraz wsparcia przewidzianego dla rodziny osoby chorującej psychicznie

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane jest przy użyciu kanałów zdalnych – na odległość

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

Kontakt z zespołem możliwy jest również popołudniami i w weekendy, w sytuacjach uzasadnionych

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.09.2021 r.

 


VII Forma wsparcia

Przychodnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

 

Czego dotyczy wsparcie

PZP jest podstawowym miejscem specjalistycznego diagnozowania i leczenia zaburzeń i chorób psychicznych

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Trzy poniedziałki w miesiącu w godzinach 8:30-15:00, zamiennie z jednym czwartkiem w godzinach 12:30-18:00

Wtorki w godzinach 8:30-15:00

Środy w godzinach 11:00-19:00

 

Termin realizacji

01.04.2019 r. - 31.12.2021 r.

 


 

VIII Forma wsparcia

Mobilny Dom Pomocy dla osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadanie Mobilny Dom Pomocy realizowane będzie dla osób chorujących psychicznie, planujemy zrekrutować 8 osób.

Wsparcia uczestnikom (i ich rodzinom) udzielać będziemy w ich miejscu zamieszkania. Wsparcie polegać będzie na wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz uczestników a także na treningu umiejętności poznawczych i czynności dnia codziennego, w celu utrzymania jak najdłużej - jak największej sprawności osób chorych. Realizowane wsparcie będzie miało również charakter opieki wytchnieniowej dla rodziny osób chorych na chorujących psychicznie.

Z chorymi/ich rodzinami będziemy u progu ich udziału, po kwalifikacji, podpisywali kontrakt obejmujący okres wsparcia od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejną, analogiczną jednostkę czasu, jeśli dalsze wsparcie w takiej samej formie będzie wskazane i pożądane przez uczestników, a my ze strony projektu będziemy mieli możliwość je zapewnić.

Na koniec upływającego okresu, na jaki zawierany będzie kontrakt, realizowana będzie ewaluacja wewnętrzna Indywidualnego Planu Wspierania uczestnika, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy z daną osobą przedłużamy kontrakt, czy też nasza opieka w tym momencie się kończy i proponujemy danej osobie inne rozwiązania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

W miejscu zamieszkania uczestnika

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka dzienna z możliwością  świadczenia całodobowej opieki wytchnieniowej

 

Termin realizacji

01.11.2019 r. - 31.12.2021 r.

 


IX Forma wsparcia

Dom Dziennej Rehabilitacji dla Osób Chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem wraz z miejscami wytchnieniowymi

 

Czego dotyczy wsparcie

Będzie to pierwsza tego typu placówka w Łodzi zapewniająca kompleksową terapię, rehabilitację i opiekę dla osób z zaawansowanym otępieniem.  Placówka zaoferuje 30 miejsc dziennych, w tym  5 miejsc całodobowych, tzw. wytchnieniowych. Miejsca wytchnieniowe przeznaczone będą dla osób z chorobą Alzheimera i pozwolą ich opiekunom odpocząć i zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Dom umożliwi członkom rodziny prowadzić aktywne życie zawodowe ze świadomością, iż bliska chorująca osoba ma w tym czasie zapewniona profesjonalną opiekę i rehabilitacje psycho-społeczną.  Uczestnicy będą mogli korzystać z  terapii zajęciowej, fizjoterapii, zajęć z psychologiem, psychoterapii oraz terapii funkcji poznawczych czy treningu umiejętności samoobsługi. Placówka zapewni profesjonalne wsparcie wykwalifikowanego zespołu terapeutyczno-wspierającego.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:30-16:30

Miejsca wytchnieniowe funkcjonują w systemie całodobowym

 

Termin realizacji

06.05.2019 r. - 31.06.2022 r.

 


 

X Forma wsparcia

Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych

 

Czego dotyczy wsparcie

Podstawowa oferta hostelu, to zapewnienie chronionych warunków mieszkalnych, realizacja programu terapeutycznego utrwalającego efekty dotychczasowego leczenia, realizacja programu rehabilitacyjnego nakierowanego na zwiększenie kompetencji społecznych i samodzielne funkcjonowanie. Rekomendowany przez PARPA okres pobytu mieszkańca w hostelu: do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach). Mieszkańcami hostelu mogą być osoby uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych po ukończeniu co najmniej podstawowego programu psychoterapii uzależnień. W hostelu uruchomione jest 20 miejsc.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Jedlicze A (poczta: Grotniki), ul. Jedlinowa 42/44

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka całodobowa

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. - 31.03.2022 r.

 


XI Forma wsparcia

Rodzinny Dom Pomocy dla osób chorujących na chorobę Alzheimera

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadanie Mobilny Dom Pomocy realizowane będzie dla osób chorych na chorobę Alzheimera, planujemy zrekrutować na początek grupę 5 osób z możliwością zwiększania liczebności w trakcie realizacji zadania do 8-10 osób.

Wsparcia uczestnikom (i ich rodzinom) udzielać będziemy w ich miejscu zamieszkania. Wsparcie polegać będzie na wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz uczestników a także na treningu umiejętności poznawczych i czynności dnia codziennego, w celu utrzymania jak najdłużej - jak największej sprawności osób chorych. Realizowane wsparcie będzie miało również charakter opieki wytchnieniowej dla rodziny osób chorych na chorobę Alzheimera.

W ramach działania Mobilnego Domu będziemy uczestnikom wypożyczać łóżka rehabilitacyjne (w sytuacji istnienia takiego zapotrzebowania), co znacznie ułatwi pielęgnację i opiekę nad chorym spędzającym długi czas w łóżku.

Z chorymi/ich rodzinami będziemy u progu ich udziału, po kwalifikacji, podpisywali kontrakt obejmujący okres wsparcia od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejną, analogiczną jednostkę czasu, jeśli dalsze wsparcie w takiej samej formie będzie wskazane i pożądane przez uczestników, a my ze strony projektu będziemy mieli możliwość je zapewnić. Wspomniany kontrakt czasowy spowodowany jest tym, że w przypadku osób chorujących na chorobę Alzheimera postęp choroby może powodować pogorszenie funkcjonowania w takim stopniu, że kontynuowanie opieki domowej może nie być możliwe.

Na koniec upływającego okresu, na jaki zawierany będzie kontrakt, realizowana będzie ewaluacja wewnętrzna Indywidualnego Planu Wspierania uczestnika, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy z daną osobą przedłużamy kontrakt, czy też nasza opieka w tym momencie się kończy i proponujemy danej osobie inne rozwiązania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

W miejscu zamieszkania uczestnika

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka dzienna z możliwością  świadczenia całodobowej opieki wytchnieniowej

 

Termin realizacji

01.11.2019 r. - 31.09.2021 r

 


 

XII Forma wsparcia

Psychoedukacja i kampanie świadomościowe

 

Czego dotyczy wsparcie

Program psychoedukacji dla dzieci i młodzieży ma za zadanie kształtować i rozwijać umiejętności psychospołeczne. Ma nauczyć różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalić relacje z ludźmi. Psychoedukacja wspiera także proces nabywania rzetelnej wiedzy nt. chorób i zaburzeń psychicznych przez dzieci i młodzież, co przyczynia się do niwelowania uprzedzeń i krzywdzących stereotypów na temat osób chorujących psychicznie

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie realizowane jest w szkołach i przedszkolach na terenie powiatów: miejskiego łódzkiego i zgierskiego

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane w szkołach i przedszkolach, w czasie miesięcy edukacyjnych

 

Termin uruchomienia

Realizacja zajęć w szkołach od marca 2019 r.

 


XIII Forma wsparcia

Firma społeczna - aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Program aktywizacji zawodowej rozpoczyna się od określenia dla uczestników Indywidualnych Planów Działania, wraz z diagnozą preferencji i predyspozycji zawodowych, jaką przeprowadza psycholog z patronem i samym uczestnikiem. Następnym etapem aktywizacji jest program szkoleniowo-stażowy. Szkolenie jest zrealizowane w wymiarze 150 h (4 tygodni) a staż zawodowy realizowany jest w okresie 6 miesięcy (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, w stosunku do osób w wieku do 30 r.ż.), co pozwala na zdobycie przez stażystów realnego przygotowania zawodowego, podniesienie ich kompetencji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego i samodzielności w zakresie wykonywanej pracy. W okresie staży uczestnicy zrealizują cele edukacyjne zapisane w programie staży, co pozwoli im na realne podniesienie własnych kompetencji zawodowych i ułatwi wyjście na otwarty rynek pracy.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, Plac Wolności 7/8 B

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Centrum Aktywizacji Zawodowej pracuje w dniach i godzinach:

Poniedziałek-Czwartek 9:30 – 21:00

Piątek 9:30-23:00

Sobota 10:30-23:00

Niedziela  10:30-20:00

Wówczas odbywają się staże dla uczestników – wg grafików

 

Termin realizacji

01.10.2018 r. - 31.12.2021 r

 

 


 

XIV Forma wsparcia

Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

 

Czego dotyczy wsparcie

W ramach wsparcia dla rodzin osób chorujących psychiczne oferujemy warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez terapeutę, konsultacje indywidualne z rodzinami i opiekunami bezpośrednio zaangażowanymi w proces leczenia osób chorujących psychicznie, warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez lekarza psychiatrę, spotkania samopomocowe grupy, poradnictwo prawne i socjalne, punkt informacyjny dla rodzin. Zajęcia grupowe odbywają się będą w kameralnych grupach umożliwiających dyskusję i zadawanie pytań, w soboty, tak aby nie kolidowały z aktywnością zawodową i umożliwiały zorganizowanie opieki dla osób zależnych

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Piotrkowska 38 lok 9U

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godzinach  9:00-17:00

 

Termin realizacji

01.10.2018 r. - 31.12.2021 r

 


XV Forma wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

ŚDS dla osób chorujących psychicznie (Typ A) jest ważnym elementem w sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi, przygotowując uczestników do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Z usług ŚDS skorzysta 60 osób wymagających wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, które ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania, podniesienia jakości życia oraz powstrzymać postępującą regresję

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Pabianicka 132

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:00-16:00

 

Termin realizacji

01.10.2018 r. - 31.12.2021 r