Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi

Czym są

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Niejednokrotnie zdarza się, że czujemy się przygnieceni otaczającą nas rzeczywistością, wielością spraw, nad którymi musimy sprawować pieczę. Mamy wtedy wrażenie, że tracimy grunt pod nogami, że jesteśmy zdani tylko na siebie. Często żałujemy, że nie ma przy nas osoby, która pomogłaby nam i ramię w ramię opracowała z nami najlepszą możliwą ścieżkę, którą moglibyśmy obrać. Czasem sądzimy, że wiele spraw jest dla nas nieosiągalnych, poddajemy się i tracimy cel, znajdujemy się w kryzysie psychicznym, czujemy się zagubieni i bezradni. Przestajemy dbać o siebie, zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią koło ratunkowe w takiej sytuacji. Są pomocą w wytyczeniu wspomnianej ścieżki, ale też i wsparciem w jej pokonywaniu. Uwzględniają indywidualizację potrzeb. Osoby, które z nich korzystają, mają przydzielonych opiekunów, którzy pomagają im w troskach i trudach życia codziennego, wspierając jednocześnie kształtowanie postaw i umiejętności, jakie przekuwać się mogą na nabycie zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Odzyskania gruntu pod nogami i spoglądania z nadzieją w przyszłość.

Dla kogo?

O specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ubiegać się mogą mieszkańcy Miasta Łodzi, którzy są osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, doświadczającymi chorób lub zaburzeń psychicznych. Usługi przeznaczone są dla osób w każdym wieku – są nimi objęci dorośli i dzieci. Formy wsparcia dostosowane są do wieku uczestnika projektu (patrz: „Czego możesz się spodziewać?”).

Jeśli szukasz pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie doświadczają chorób lub zaburzeń psychicznych, przejdź do projektu Łódzka Opieka Środowiskowa.

Odpłatność

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych jest ustalana indywidualnie przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na podstawie dochodów kandydata do objęcia wsparciem, a następnie określana w decyzji administracyjnej wydawanej przez Miasto Łódź. W przypadku niskiego dochodu, udokumentowanych wydatków możesz zostać zwolniony/a z odpłatności.

Czego możesz się spodziewać?

  • Opieki świadczonej przez profesjonalną kadrę opiekunów – zatrudniamy psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów, pracowników socjalnych, pielęgniarki, opiekunów medycznych.
  • Możliwości zdecydowania, czy chcesz współpracować z danym opiekunem – nie narzucamy Ci nikogo, sam możesz podjąć decyzję.
  • Zindywidualizowanego podejścia do Ciebie i Twojej sytuacji życiowej.
  • Pracy jeden na jeden – otrzymasz pełną uwagę ze strony opiekuna.
  • Wsparcia w czynnościach dnia codziennego oraz w treningach umiejętności.
  • Szacunku do Ciebie i Twoich decyzji – opiekun proponuje działania, zachęca do nich, natomiast nie decyduje za Ciebie.

Dorośli

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi opiekun pomaga kształtować i rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe. Wspiera proces doskonalenia umiejętności społecznego funkcjonowania, motywuje do aktywności, leczenia i rehabilitacji. Asystuje w codziennych czynnościach życiowych, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, uczy, jak lepiej gospodarować pieniędzmi. Może też wspierać proces znalezienia, a następnie utrzymania pracy, jeśli chciałbyś aktywizować się zawodowo. Opiekun pomaga kształtować pozytywne relacje z otoczeniem, w tym z sąsiadami, jest wsparciem w załatwianiu spraw mieszkaniowych. Jego rolą jest również wytworzenie w Tobie troski o Twoje własne dobro, w tym o zdrowie. Pomaga w procesie wyznaczania wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, przypomina o wizytach, może Ci również towarzyszyć w placówce medycznej, jeśli to sprawi, że poczujesz się raźniej. Jest pomocą w wykupywaniu/zamawianiu leków w aptece. Jego rolą jest dbanie o to, abyś regularnie przyjmował/a przepisane leki (będzie Ci o tym przypominał). Oczywiście to nie wszystko. W określonych przypadkach opiekun realizuje także działania rehabilitacyjne bądź fizjoterapeutyczne – pomaga usprawniać zaburzone funkcje organizmu zgodne z zaleceniami lekarskimi.

Dzieci i młodzież

W przypadku dzieci i młodzieży opiekun świadczy zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze. Najczęściej taką formą pomocy objęte są osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, porażeniem mózgowym dziecięcym, zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa), obniżonymi możliwościami intelektualnymi. Plan opieki opracowujemy indywidualnie dla każdego podopiecznego, biorąc pod uwagę nie tylko wiek i stan zdrowia dziecka, głębokość i rodzaj zaburzenia, lecz także uwzględniając podatność dziecka na określone rodzaje działań terapeutycznych.

Procedura

Przyjęcia

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Punktu Pracy Socjalnej MOPS w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje ośrodek pomocy społecznej. W ciągu kilku dni od zgłoszenia pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi ze szczególnym podkreśleniem, iż w bardzo wielu przypadkach na podstawie sytuacji materialno-życiowych można starać się o zwolnienie z odpłatności. Wydział Pracy Środowiskowej zobowiązany jest, aby w ciągu 30 dni od momentu skompletowania dokumentacji wydać decyzję administracyjną na piśmie o przyznaniu (bądź nie) tej formy pomocy.

Kontakt

z nami

adres: ul. Staszica 1/3 pok. 201, 91-746 Łódź
telefon: (42) 616 06 20 wew. 1172
e-mail: kamila.scislewska@tpn.org.pl
osoba do kontaktu: Kamila Ściślewska, 

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Budżetu Państwa

Rodzaj zadania publicznego:

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2023

Nazwa zadania publicznego:

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wartość dofinansowania:

473 400,00 zł

Wartość całkowita:

 473 400,00 zł

Termin realizacji zadania:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.