SE HUBS

TPN rozpoczął na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego realizację międzynarodowego projektu
SE HUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises. Projekt oparty jest na innowacyjnym modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej, który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych.

Celem SE Hubs jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (ang. SE Co-Creation Hub) organizacji społecznych, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura, sport, zatrudnienie, itp.) oraz przetestowanie jego praktycznego zastosowania w kontekście lokalnym.

Planowane działania w ramach projektu:

  • zabezpieczenie fizycznej przestrzeni do dostarczania dóbr oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne i testowanie zarządzania tą przestrzenią;
  • testowanie innowacyjnych instrumentów/podejść do zarządzania w celu zapewnienia integracyjnego środowiska szkoleniowego i przestrzeni dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych;
  • organizacja konkursu dla uczestników działań SEHUB wśród lokalnego personelu przedsiębiorstw społecznych do udziału w fazie testowej centrum przedsiębiorstw społecznych SEHUB;
  • współpraca przy organizowaniu szkolenia dla wybranych przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych na temat innowacyjnych i włączających podejść szkoleniowych i instrumentów zarządzania personelem;
  • przygotowanie modelu biznesowego SEHUB i prognozy finansowej do rekomendowanego wdrożenia;
  • wsparcie organizacji programu mobilności;
  • monitorowanie procesu testowania.

Więcej informacji na temat projektu: kliknij w poniższe logo

Partnerzy

Aktualności

Wtorek, 6 czerwca 2022 r.