Rozszerzenie wsparcia w Zakładach Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Opis

Projekt Rozszerzenie wsparcia w Zakładach Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, nr umowy o dofinansowanie: FELD.07.05-IP.01-0047/23-00 zakłada utworzenie dwóch pracowni: produktów mącznych oraz pakowawczo-dostawczej, w ramach których zatrudnionych zostanie 20 osób z niepełnosprawnością oraz 6 instruktorów.
Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.
Działania w ramach projektu skierowane są do osób z obszaru województwa łódzkiego (uczących się/zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP województwa łódzkiego lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r., pełnoletnie osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę, pełnoletnie osoby przebywające i opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej, w tym w szczególności domy pomocy społecznej, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, objęte dozorem elektronicznym, osoby korzystające z programu FE PŻ, osoby należące do społeczności marginalizowanych, osoby objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
W przypadku rekrutacji na stanowiska w wymiarze czasu pracy 0,55 et. warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień umiarkowany – 02-P, 12-C lub stopień znaczny) oraz bycie w wieku produkcyjnym, zwłaszcza w wieku 30-64 lat. Projekt zakłada pełne przystosowanie osób niepełnosprawnych – zarówno zawodowe, jak i społeczne. Codziennie realizowane są zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników.
W ramach projektu utworzone będą nowe miejsca reintegracji zawodowej oraz społecznej w dwóch Zakładach Aktywności Zawodowej Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych. Utworzonych będzie łącznie 26 nowych miejsc pracy – zatrudnionych zostanie 6 nowych instruktorów zawodu oraz 20 pracowników z niepełnosprawnościami. W ramach ZAZ „Zdrowa Kuchnia” pracę pozyska 4 instruktorów zawodu oraz 12 pracowników z niepełnosprawnościami, natomiast aktywizacją zawodową i społeczną w ZAZ „Dobry Start” objętych zostanie 2 instruktorów zawodu oraz 8 pracowników z niepełnosprawnościami.
W przypadku Zdrowej Kuchni utworzona zostanie pracownia produktów mącznych. Prowadzone w niej prace będą testowaniem modelu nowej jakości produkcji żywności – produkcję mrożonych produktów żywnościowych.
Przygotowane produkty będą pakowane w próżniowe opakowania ekologiczne, biodegradowalne, co będzie niosło za sobą zmianę ekologiczną, promowanie rezygnacji z plastiku. Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” rzutować będzie na możliwość rozszerzenia działalności drugiego ZAZ – „Dobrego Startu”: w jego ramach powstanie pracownia pakowawczo-dostawcza. Na zlecenie „Zdrowej Kuchni” przygotowywane będą, a następnie transportowane samochodem z chłodnią przesyłki z mrożonymi produktami. Umieszczane będą w lodówkomatach lub dostarczane bezpośrednio do adresata.
Działaniem uzupełniającym w ramach projektu będzie objęcie 20 uczestników z niepełnosprawnością i ich rodzin usługami asystenckimi – aktywne działania rzutować będą na holistyczną integrację zawodowo-społeczną.

Projekt Rozszerzenie wsparcia w Zakładach Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, realizowany jest od 1 grudnia 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie dostępne jest pod:

telefon: 42 616 06 20 wew. 1179
e-mail: natalia.niedzwiedzka@tpn.org.pl  lub anna.kwasniewska@tpn.org.pl

 

Obowiązek informacyjny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Całkowita wartość projektu:

4 320 104,54 zł

Kwota dofinansowania:

4 000 104,54 zł