Rodo

CO OZNACZA

skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO ?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych ?

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (dalej : Administrator), adres: ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20, e-mail: siedziba@tpn.org.pl

Kim jest inspektor danych u Administratora i jak się z nim kontaktować ?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iodo@tpn.org.pl lub listownie na adres:
ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy

Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub konieczność podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Będzie to miało miejsce np. przy dokonywaniu darowizny (dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu podczas dokonywania darowizny), czy też przeprowadzania rekrutacji do udziału w projektach realizowanych przez Administratora.

Wskazać należy również, że nieraz do ustalenia tego czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie realizowanym przez Administratora może być niezbędne podanie danych dotyczących stanu zdrowia. W odniesieniu do danych takich jak np. informacje o zdrowiu, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie przede wszystkim art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. gdy osoba której dane dotyczą wyraziła na to zgodę oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – gdy wiąże się to z zapewnieniem opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

W pozostałych (innych) celach

Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. rozliczenie otrzymanych darowizn (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W jakich celach przetwarzamy

Twoje dane osobowe ?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora doprecyzowywany jest w wyniku podejmowanych działań przez osobę, której dane dotyczą.

Wskazać należy również, że nieraz do ustalenia tego czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie realizowanym przez Administratora może być niezbędne podanie danych dotyczących stanu zdrowia. W odniesieniu do danych takich jak np. informacje o zdrowiu, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie przede wszystkim art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. gdy osoba której dane dotyczą wyraziła na to zgodę oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – gdy wiąże się to z zapewnieniem opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

Możliwe cele przetwarzania

danych osobowych przez Administratora to w szczególności:

 • prowadzenie rekrutacji do udziału w projektach realizowanych przez Administratora
 • udzielanie darowizn;
 • prowadzenie rekrutacji nowych pracowników/zleceniobiorców/wolontariuszy
 • zapytania dotyczące współpracy czy też wsparcia.
 • korespondencja oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczącej naszej działalności.

Przez jaki okres będziemy

przechowywali Twoje Dane Osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

Czy podanie danych osobowych

ma charakter obowiązkowy?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prawidłową realizację opisanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Czy Twoje Dane mogą być przekazywane

do państw trzecich?

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator w swojej pracy korzysta z narzędzi Microsoft 365, wiąże się to z tym, że dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie należy wskazać, że Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Stany Zjednoczone, co nastąpiło decyzja wykonawczą z 10 lipca 2023 r. wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA.

Czy i komu możemy przekazywać

Twoje Dane Osobowe ?

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę internetową Administratora (www.tpn.org.pl), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Jakie są Twoje prawa związane

z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody.
Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:
 • osobiście w siedzibie Administratora
 • elektronicznie na adres mailowy: iodo@tpn.org.pl;
 • listownie na adres: Biura siedziby Administratora
We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, dane kontaktowe).

Gdzie można wnieść skargę,

jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)