Projekt Zakład Aktywności Zawodowej
„Dobry start” – Zielona Pracownia

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Zielona Pracownia, nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.01.03-10-0008/20-00, zakłada utworzenie trzech pracowni: sprzątającej, ogrodniczej oraz florystycznej, w ramach których zatrudnieni zostaną niepełnosprawni z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi. Projekt dedykowany jest osobom w wieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (diagnoza 02-P, 01-U). W ramach Zielonej Pracowni wdrażana jest nauka od podstaw, praca przebiega w warunkach chronionych. W każdej z pracowni zatrudniony jest instruktor, który nadzoruje pracę, dbając również o bezpieczeństwo uczestników projektu, a także przekazując nieustannie wiedzę swoim podopiecznym. Projekt zakłada pełne przystosowanie osób niepełnosprawnych – zarówno zawodowe, jak i społeczne. Codziennie realizowane są zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników. Zieloną Pracownię wyróżnia testowanie i wdrożenie zasad ekologicznego utrzymywania czystości (korzystamy z wyłącznie biodegradowalnych środków służących do sprzątania), użytkowanie maszyn i urządzeń oszczędzających zasoby (wodę, energię elektryczną, dodatkowe, zużywalne wyposażenie). Pracownia oferować będzie: usługi sprzątające, kompozycje kwiatowe, kosze kwiatowe, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce. Zajmie się również projektowaniem ogrodu, a w ramach świadczonych usług znajdą się: całoroczna pielęgnacja ogrodów, realizacja nasadzeń, przycinanie drzew i krzewów, przycinanie żywopłotów, nawożenie, opryski sezonowe, zakładanie i koszenie trawników.

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Zielona Pracownia realizowany jest od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2023 r. na Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania dla Osi: 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Poddziałania: 03 – IX.1.3 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź.

Celem głównym projektu jest poprawa umiejętności społecznych i zawodowych służących podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi i posiadających niepełnosprawność wynikającą z zaburzenia bądź choroby psychicznej

Więcej informacji o projekcie dostępne jest pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew. 1172. Informacji udzielamy również e-mailowo – prosimy pisać na adres: kamila.scislewska@tpn.org.pl

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem uruchomiono listę rezerwową. Zapraszamy do zgłaszania się.

Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny

Współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu

2 036 065,68 zł

Kwota dofinansowania

1 756 065,68 zł