Projekt Start: Staż
- reintegracja - terapia.

Opis

Projekt: Program START: STAż-Reintegracja-Terapia realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01-02-2016 – 31-03-2018, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.

Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej 60 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Projekt skierowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.

Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w postaci Indywidualnego Programu Działania, opracowanego przez psychologa, wraz z uczestnikiem, u progu jego udziału w projekcie, z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji, zasobów, potencjału i predyspozycji zawodowych i społecznych oraz potrzeb – w ścisłej współpracy z OPS udzielającym na co dzień wsparcia danemu uczestnikowi.

Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m.in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób niepełnosprawnych), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, zakończone egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia, odbywane pod kierunkiem opiekuna.

W projekcie oferowane są staże w zawodach deficytowych na łódzkim rynku pracy, na stanowiskach łączących kilka profesji, co dodatkowo pomoże w przywróceniu zdolności do zatrudnienia dla uczestników projektu poprzez poszerzenie ich kompetencji zawodowych.

Realizacja projektu oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu, opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w projekcie KŁOS wdrażanym w programie EQUAL.

Readaptacja społeczna

I etap

Termin realizacji: 01.04.-31.05.2016 r.
Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane są we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane są w poniedziałki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

Staże zawodowew

II etap

Termin realizacji: 01.06.-30.11.2016 r.

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • technik prac biurowych/magazynier

oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Del Cielo):

 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażuzakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.

Readaptacja społeczna dla drugiej tury projektu START

III etap

Termin realizacji: 01.12.2016 r.-31.01.2017 r.

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane będą w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane będą w piątki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystać będą z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

Staże zawodowe dla drugiej tury projektu START

IV etap

Termin realizacji: 01.02.-31.07.2017 r.

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • · pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • · opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • · technik prac biurowych/magazynier

oraz na następujących stanowiskach stażowych w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Del Cielo):

 • · pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków
 • · pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • · technik prac biurowych/magazynier

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.

Readaptacja społeczna dla trzeciej tury projektu START

V etap

Termin realizacji: 01.08.2017 r.-30.09.2017 r.

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane są we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane są w piątki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

Staże zaewodowe dla trzeciej tury projektu START

VI etap

Termin realizacji: 01.10.2017-31.03.2018 r.

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik masztalerza
 • opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków w domu pomocy społecznej
 • technik prac biurowych/magazynier

oraz na następujących stanowiskach stażowych w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste):

 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.