Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

Opis

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”

Ubiegamy się o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Projekt zgłoszony do naboru nr FELD.07.09-IP.01-001/23 w ramach Działania FELD.07.09

„Usługi społeczne i zdrowotne” i wyłoniony do podpisania umowy o dofinansowanie

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnościami, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizowane w ramach projektu działania będą przystępne cenowo, łatwo dostępne (równy i szybki dostęp do wysokiej jakości kompleksowych usług, w tym dla osób w niekorzystnej sytuacji, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), kontynuowane również po zakończeniu trwania finansowania projektu (trwałość wsparcia), zapewniające dostęp do mieszkań wspomaganych oraz skoordynowanej opieki skoncentrowanej na osobie. Realizowane działania zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu uczestników projektu z życia społecznego oraz przyczynią się do zwiększenia dostępu na terenie Łodzi do takich form pomocy jak: wsparcie psychologa oraz pracownika socjalnego, usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sąsiedzkich usług opiekuńczych, mieszkań wspomaganych, Dziennego Domu Pomocy, Klubów Pomocy Wzajemnej, asystentów usamodzielniania, poradnictwa prawnego oraz Treningów Umiejętności Społecznych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, usług transportu os., zapewnienia posiłków, usług sprzątających i naprawczych dla UP oraz teleopieki.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1

Wsparcie towarzyszące - praca socjalna oraz poradnictwo psychologiczne - Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Pracownicy socjalni w ramach projektu obejmą wsparciem 450 osób (150 osób rocznie). Będą oni przeprowadzać wywiady środowiskowe, dokonywać ich aktualizacji, rozpoznawać i ustalać potrzeby, określać indywidualny wymiar i zakres wsparcia, w tym określać wymiar godzinowy usług opiekuńczych i asystenckich, kwalifikować do usług, świadczeń, ustalać plan pomocy. Pracownicy socjalni prowadzić będą działania zmierzające do poprawy sytuacji osób wymagających wsparcia i ich otoczenia (opiekunów, rodzin). W trakcie realizacji projektu będą wspierać uczestników projektu, motywować do udziału zgodnie z założoną ścieżką, monitorować, kwartalnie ewaluować efekty udzielanego wsparcia. Dla części osób, u których pracownicy socjalni zdiagnozują potrzebę, zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa psychologicznego – terapii długoterminowej, skierowanej w szczególności do osób, u których zdiagnozowano długotrwałe obniżenie nastroju i stany depresyjne lub inne objawy świadczące o pogorszeniu stanu psychicznego. Wsparciem psychologicznym mogą być objęte także rodziny/opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 2

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

W ramach usług asystencji osobistej w okresie realizacji projektu objętych zostanie 50 osób rocznie, łącznie 150 osób przez cały okres trwania projektu. Do zadania zakwalifikować się mogą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie. Usługi świadczone będą przez wszystkie dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-22:00. Wsparcie będzie zindywidualizowane, skoncentrowane na osobie. Zadaniem asystentów będzie wsparcie uczestników projektu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 3

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i psychologa - TPN

W ramach zadania od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. realizowane będzie wsparcie w postaci usług asystenckich świadczonych przez Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON). Wsparciem zostanie objętych 25 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (każda osoba otrzyma wsparcie w wymiarze średnio 32 godziny/miesiąc). Pomoc dedykowana będzie przede wszystkim osobom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. Usługi AOON świadczone będą od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przedziale godzinowym 6:00-22:00. Wsparcie będzie zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu. Zadaniem AOON będzie wsparcie Uczestników Projektu w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W ramach zadania przewidziane jest dodatkowe wsparcie psychologa – dostępny on będzie dla Uczestników Projektu (udzielając pomocy psychologicznej, interwencyjnej, prowadząc diagnostykę psychologiczną, monitorując osiągane postępy Uczestników, przeprowadzając ewaluację planu działania względem UP). Psycholog w ramach zadania 3 realizować będzie wsparcie w miejscu zamieszkania uczestników oraz w budynku przy ul. Staszica 1/3 w Łodzi. W realizację zadania zostanie włączonych 4 wolontariuszy, którzy wspierać będą najbliższe otoczenie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a więc rodziny (w tym osoby małoletnie) i opiekunów faktycznych

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 616 06 20 lub e-mailowo: jaroslaw.soszynski@tpn.org.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 4

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie psychologiczne i wolontariackie dla opiekunów faktycznych – TPN

W ramach zadania zapewnione zostaną usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 60 Uczestników Projektu w okresie grudzień 2023 – grudzień 2026 r. Pomocą objęte zostaną osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ilość godzin i długość wsparcia określał będzie kontrakt trójstronny. Przyjmuje się, że średnia liczba godzin przysługująca na 1 Uczestnika Projektu to 40 godzin miesięcznie. W grudniu 2023 r. odbędzie się nabór kandydatów na opiekunki/opiekunów. Rozpocznie się również rekrutacja uczestników projektu – TPN będzie ją prowadził samodzielnie w grudniu 2023 r., natomiast od stycznia 2024 r. przyjmować będzie również osoby kierowane do zadania m.in. przez pracowników socjalnych zaangażowanych w ramach zadania 1. Zakres wsparcia i jego wymiar godzinowy zostaną indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Usługi świadczone będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00-22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach zadania przewidziane jest dodatkowe wsparcie psychologa oraz 8 wolontariuszy, którzy wspierać będą najbliższe otoczenie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a więc rodziny (w tym osoby małoletnie) i opiekunów faktycznych.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 5

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie psychologiczne i wolontariackie dla opiekunów faktycznych - Kłos Sp. z o.o.

W ramach zadania zapewnione zostaną usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 Uczestników Projektu w okresie grudzień 2023 – grudzień 2026 r. Pomocą objętych zostaną osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ilość godzin i długość wsparcia określał będzie kontrakt trójstronny. Przyjmuje się, że średnia liczba godzin przysługująca na 1 Uczestnika Projektu to 40 godzin miesięcznie. W grudniu 2023 r. odbędzie się nabór kandydatów na opiekunki/opiekunów. Rozpocznie się również rekrutacja uczestników projektu – Kłos będzie ją prowadził samodzielnie w grudniu 2023 r., natomiast od stycznia 2024 r. przyjmować będzie również osoby kierowane do zadania m.in. przez pracowników socjalnych zaangażowanych w ramach zadania 1. Każdy/a opiekunka/opiekun będzie miał/a pod opieką średnio 2 Uczestników Projektu. Zakres wsparcia i jego wymiar godzinowy zostaną indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Usługi świadczone będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00-22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach zadania przewidziane jest dodatkowe wsparcie psychologa oraz 4 wolontariuszy, którzy wspierać będą najbliższe otoczenie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (10 UP, 7 K, 3 M), a więc rodziny (w tym osoby małoletnie) i opiekunów faktycznych.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 717 63 71 lub e-mailowo: klos@klos.org.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 6

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i wsparcie towarzyszące - zapewnienie posiłków - Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce"

Usługi opiekuńcze świadczone przez FPN Okaż Serce będą polegały na dobraniu i dostosowaniu odpowiedniego opiekuna do osoby potrzebującej wsparcia. Wymiar i zakres wsparcia będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu poprzedzony oceną sytuacji materialnej oraz życiowej przeprowadzoną na podstawie ankiety rekrutacyjnej oraz innych dokumentów potwierdzających ww. sytuację zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym i udziału w projekcie. Usługi opiekuńcze będą realizowane na warunkach określonych w umowie trójstronnej; ilość osób objętych wsparciem: 371. W ramach zadania wsparciem w postaci posiłków objętych zostanie 50 najbardziej potrzebujących uczestników korzystających z usług opiekuńczych. Pomoc będzie udzielana od poniedziałku do piątku w okresie styczeń 2024 – grudzień 2026 r (501 dni roboczych). Zrekrutowani do zadania uczestnicy projektu otrzymywać będą dwudaniowy obiad wraz z napojem. W ramach zadania od 50 uczestników projektu pobierana będzie symboliczna odpłatność w postaci 3 zł/posiłek.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 678 11 74 lub e-mailowo: biuro@okazserce.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 7

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psycholog - TPN

Wsparciem objęte będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym starsze i z niepełnosprawnościami. Pomoc dedykowana będzie również osobom, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Wsparciem objętych będzie 60 osób. W ramach projektu zatrudniony będzie psycholog, który odpowiadać będzie za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, nadzór jej realizacji na początku wsparcia i dopasowanie do potrzeb uczestników oraz wsparcie psychologiczne i interwencyjne. Zakres i wymiar wsparcia opiekuńczego będzie określony indywidualnym w kontrakcie trójstronnym. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez 7 dni w tygodniu.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 8

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 10 OPWwCF - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

W ramach zadania w okresie od 01.2024 do 12.2026 realizowane będą sąsiedzkie usługi opiekuńcze, w ramach których wsparciem objętych zostanie 10 osób. Usługi sąsiedzkie będą świadczone osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy. Usługi sąsiedzkie będą świadczone z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby będącej odbiorcą usługi. Zakłada się, że wsparcie w formie usługi sąsiedzkiej realizowane będzie na rzecz jednej osoby w średnim wymiarze 30 godzin w miesiącu. W nagłych przypadkach usługi sąsiedzkie mogą być świadczone także w nocy, np. w sytuacji nagłego zachorowania lub złego samopoczucia.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 307 29 09 lub e-mailowo: cuslodz@wsparciespoleczne.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 9

Dzienny Dom Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami - Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania w okresie od 11.2023 do 12.2026 prowadzony będzie Dzienny Dom Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami. DDP realizować będzie wsparcie w dniach roboczych przez co najmniej 8 h dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin, w wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb. Wsparciem objętych zostanie 14osób z niepełnosprawnościami lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zasady skierowania będzie określał regulamin projektu z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. DDP zapewni usługi opiekuńcze oraz zabezpieczy wsparcie dla UP wynikające z ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań (wyżywienie – 2 posiłki dziennie, utrzymanie czystości), ponadto pobyt w DDP będzie miał za zadanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację, kontakty z otoczeniem oraz opiekę i wsparcie kadry specjalistycznej. Utrzymanie kontaktów społecznych będzie odbywało się poprzez stałą terapię zajęciową, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, spec. ds. ćwiczeń usprawniających oraz cykliczne wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych odbywających się raz na kwartał. Świadczony będzie transport UP z miejsca zamieszkania do i z DDP.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 791 274 352 lub e-mailowo: sejmiklodz@gmail.com lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 10

Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Fundacja Piotrkowska 17

W ramach zadania w okresie od 01.2024 do 12.2026 r. prowadzony będzie Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub będzie działał przez cały rok, od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00. Klub mieścić się będzie przy ul. Piotrkowskiej 17. Uczestnikami Klubu będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Głównym celem Klubu będzie: zagospodarowanie czasu wolnego, w tym rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań; zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób w życiu społecznym; działalność prozdrowotna, w tym: edukacja zdrowotna i spotkania edukacyjno-informacyjne z lekarzami, dietetykami, terapeutami, itp.; działalność kulturalna, w tym wyjścia do kina czy teatru, rozwój umiejętności artystycznych; działalność edukacyjna, w tym nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu, spotkania edukacyjno-informacyjne z ekonomistami, prawnikami, itp.; prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. mających na celu usprawnienie organizmu oraz minimalizowanie ograniczeń fizycznych wynikających z wieku i stanu zdrowia; tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego; świadczenie poradnictwa i terapii psychologicznej; świadczenie poradnictwa rodzinnego. Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną i społeczną, ułatwiającą podniesienie poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy zajęć objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, psychologa, jak również będą mogli korzystać pomocy ekspertów prowadzących warsztaty, prelekcje, odczyty (lekarz, ekonomista, dietetyk, psycholog, terapeuta, itp.). W ramach Klubu prowadzony będzie szeroki program terapeutyczny rozwijający kompetencje społeczne oraz aktywizujący osoby w nim uczestniczące. Program terapeutyczny ukierunkowany będzie na naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto w ramach wsparcia oferowanego przez Klub zaplanowane zostaną wspólne wycieczki i wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych raz na kwartał.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 888 961 022 lub e-mailowo: cuslodz.piotrkowska17@gmail.com lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 11

Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

W ramach zadania w okresie od 01.2024 do 12.2026 r. prowadzony będzie Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub będzie działał przez cały rok, od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00. Klub mieścić się będzie przy ul. Piotrkowskiej 17. Uczestnikami Klubu będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Głównym celem Klubu będzie: zagospodarowanie czasu wolnego, w tym rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań; zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób w życiu społecznym; działalność prozdrowotna, w tym: edukacja zdrowotna i spotkania edukacyjno-informacyjne z lekarzami, dietetykami, terapeutami, itp.; działalność kulturalna, w tym wyjścia do kina czy teatru, rozwój umiejętności artystycznych; działalność edukacyjna, w tym nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu, spotkania edukacyjno-informacyjne z ekonomistami, prawnikami, itp.; prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. mających na celu usprawnienie organizmu oraz minimalizowanie ograniczeń fizycznych wynikających z wieku i stanu zdrowia; tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego; świadczenie poradnictwa i terapii psychologicznej; świadczenie poradnictwa rodzinnego. Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną i społeczną, ułatwiającą podniesienie poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy zajęć objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, psychologa, jak również będą mogli korzystać pomocy ekspertów prowadzących warsztaty, prelekcje, odczyty (lekarz, ekonomista, dietetyk, psycholog, terapeuta, itp.). W ramach Klubu prowadzony będzie szeroki program terapeutyczny rozwijający kompetencje społeczne oraz aktywizujący osoby w nim uczestniczące. Program terapeutyczny ukierunkowany będzie na naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto w ramach wsparcia oferowanego przez Klub zaplanowane zostaną wspólne wycieczki i wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych raz na kwartał.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 888 961 022 lub e-mailowo: cuslodz.piotrkowska17@gmail.com lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 12

Usługi asystenta usamodzielnienia - Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Wsparciem zostanie objętych 5 osób przebywających lub mających zamieszkać w całodobowych instytucjach opieki (posiadających skierowanie). Rolą asystenta usamodzielniania będzie objęcie całościowym wsparciem uczestników, którzy przebywają i rokują na opuszczenie placówki lub którzy mają w niedalekiej przyszłości zamieszkać w całodobowych instytucjach opieki, tj. np. DPS (posiadających skierowanie). Asystent usamodzielniania otoczy uczestnika profesjonalnym wsparciem w zakresie codziennego funkcjonowania, a zwłaszcza planowania budżetu domowego, dbania o osobiste sprawy finansowe, mieszkaniowe (opłacanie rachunków, planowanie i robienie zakupów), dbania o czystość osobistość i mieszkania. Asystent usamodzielniania będzie pomagał również w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, rozwoju zainteresowań, wzbudzaniu ciekawości świata i poszerzaniu horyzontów. Będzie towarzyszył i pomagał w korzystaniu ze wsparcia specjalistycznego w projekcie i poza nim. Asystent usamodzielniania będzie swoją pracę wykonywał zarówno w miejscu zamieszkania uczestnika (w tym: całodobowych instytucjach opieki), jak również na zewnątrz (przy udziale uczestnika), np. podczas robienia zakupów, nawiązywania kontaktów społecznych. Jeśli będzie też taka potrzeba, asystent będzie również dojeżdżał do uczestnika we wcześniej uzgodnione miejsce. Wsparcie udzielane w ramach zadania ma odroczyć lub skutkować rezygnacją z korzystania z form pomocy w postaci całodobowych instytucji opieki, poprzez działania środowiskowe, których celem jest zapewnienie uczestnikom zadania możliwie jak największej samodzielności. Forma wsparcia służyć więc będzie pomocy osobom w wyjściu z całodobowych instytucji opieki oraz zmniejszać ilość osób trafiających do całodobowych instytucji opieki (posiadających już do nich skierowania). Średni wymiar wsparcia przewidziany dla 1 uczestnika to 8 godzin/miesiąc.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 13

Mieszkania wspomagane dla 6 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - TPN

Wsparciem w mieszkaniach wspomaganych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 64 objętych zostanie 6 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. mieszkaniach wspomaganych świadczone będą usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu, praca socjalna, usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia w zakresie samoobsługi, w tym utrzymania higieny osobistej, ubierania się, prania i sprzątania, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym zakupów i przygotowania posiłków, przemieszczania się, efektywnego zarządzania czasem, efektywnego zarządzania finansami, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw osobistych i urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. 

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie: 42 616 06 20 lub e-mailowo: kamila.niedzwiedzka@tpn.org.pl lub do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie 14

Wsparcie towarzyszące - poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne - Miasto Łódź/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w jednym z zadań nr 2-13

Zadanie realizowane w okresie I 2024 – XII 2026. Usługi prawne dedykowane będą dla 40 osób z niepełnosprawnościami. Obszar wsparcia: prawo lokalowe, prawo dotyczące niepełnosprawności, rodzinne, administracyjne, obsługa administracyjna procesu oddłużenia ustawowego osób fizycznych. Zakres działań: doradztwo prawne, pisanie pism procesowych, pisanie od wołań do organów administracji, forma działań – stacjonarna, zdalna, w domu beneficjenta. Zadanie zakłada również realizację treningów umiejętności społecznych. Będą one dedykowane uczestnikom projektu, którzy wymagają wzmocnienia w tym obszarze, celem podnoszenia ich jakości życia i włączenia społecznego. Osoby te będą wskazywane przez pracowników socjalnych oraz kadrę zadań 2-13. Treningi odbywać się będą w formie warsztatów grupowych dla 30 uczestników projektu w 6 grupach po 5 osób. Każdy uczestnik weźmie udział w pięciu modułach warsztatów: 1. Nauka czynności życia codziennego, 2. Treningi higieniczne, 3. Modelowanie zachowań prozdrowotnych, 4. Nauka zarządzania budżetem, 5. Nabywanie umiejętności obywatelskich. Warsztaty odbywać się będą w pomieszczeniach udostępnionych przez poszczególnych partnerów projektu. Zadanie zakłada również wsparcie psychologiczne dla 40 osób. Konsultacje psychologiczne dotyczyć będą w szczególności radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z traumą.  

Zadanie 15

Wsparcie towarzyszące - Poradnictwo prawne dla UP i ich opiekunów faktycznych - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w jednym z zadań nr 2-13

W ramach zadania w okresie od 01.2024 do 12.2026 realizowane będzie poradnictwo prawne. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu często borykają się z problemem wykluczenia, w konsekwencji z ubóstwem. Często sytuacja taka powoduje liczne problemy prawne: związane prawnie z orzecznictwem, ZUS, US, komornikami, zapłatą kredytów, testamentem, przemocą w domu, sprawami lokalowymi, ubezwłasnowolnieniem któregoś z członków rodziny itd., z którymi osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich otoczenie nie  w stanie poradzić sobie bez fachowej pomocy, na którą ich zazwyczaj nie stać. Proponowany zakres wsparcia towarzyszącego obejmuje poradnictwo prawne, mediacje, przygotowanie pism procesowych, ugód, odwołań. Obszar tematyczny: prawo z zakresu ustawy o rehabilitacji, w tym orzecznictwo, prawo oświatowe w zakresie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, prawo administracyjne, pomoc społeczna, prawo lokalowe, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo cywilne, ochrona przed niezgodną z prawem eksmisją, ochrona dłużnika przed nieuczciwym wierzycielem, ochrona przed ubezwłasnowolnieniem. W ramach zadania planowane jest objęcie wsparciem minimum 135 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz minimum 15 opiekunów faktycznych. 

Zadanie 16

Wsparcie towarzyszące - Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego - Fundacja Piotrkowska 17/Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w jednym z zadań nr 2-13

W ramach zadania prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach zadania planowane jest objęcie wsparciem minimum 102 osób. Prócz wypożyczenia samego sprzętu zapewniony zostanie jego transport, jeśli uczestnik zgłosi taką potrzebę. Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku. Od uczestników nie będą pobierane opłaty za wypożyczenie, przyjmowana będzie jednak kaucja zwrotna, podpisywana będzie także umowa o wypożyczenie, regulująca ich obowiązki związane z dbaniem o wypożyczony sprzęt. Zaopatrzenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w niezbędny sprzęt umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zapobiegnie izolacji i wykluczeniu społecznemu.  

Zadanie 17

Wsparcie towarzyszące - Usługi transportu osobowego, zapewnienia posiłków, sprzątające i naprawcze dla UP - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w jednym z zadań nr 2-13

W ramach zadania w okresie 01.2024-12.2026 realizowane będzie wsparcie towarzyszące rozszerzające usługi opiekuńcze i asystenckie. Wsparciem w formie transportu specjalistycznego przewidywane jest objęcie minimum 136 osób, w przypadku których potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ogranicza bądź wyklucza korzystanie z innych powszechnie dostępnych środków lokomocji. Usługa transportu świadczona będzie przez pięć dni w tygodniu w godz. 7.00 – 18.00. Wsparciem w formie usługi dowożenia posiłków (obiad dwudaniowy) przewidywane jest objęcie 50 osób, w przypadku których występują trudności w samodzielnym przygotowaniu posiłku. Posiłki będą rozwożone do miejsc zamieszkania uczestników przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Posiłki będą przygotowywane i dostarczane przez podmiot wybrany w oparciu o zasadę konkurencyjności z zastosowaniem klauzuli społ. Odpłatność ponoszona przez uczestnika to 3,50 zł za posiłek. Wsparciem w formie drobnych usług naprawczych przewidywane jest objęcie minimum 68 osób uczestników. W ramach zadania realizowane będą drobne usługi naprawcze dla osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Odpłatność ponoszona przez uczestnika to 15,00 zł za usługę. Wsparciem w formie usług sprzątających przewidywane jest objęcie minimum 340 osób. W ramach zadania realizowane będą usługi sprzątające dla osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Odpłatność ponoszona przez uczestnika to 7,00 zł za usługę. 

Zadanie 18

Wsparcie towarzyszące - Teleopieka - Fundacja Wiosna Jesień

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w jednym z zadań nr 2-13

Teleopieka poprzez zapewnienie całodobowego monitorowania i wsparcia telecentrum pozwoli uczestnikom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, zwiększające ich mobilność, bezpieczeństwo i autonomię. Wsparciem objętych zostanie 230 uczestników, którzy otrzymają specjalne opaski. Usługa pozwoli na monitorowanie parametrów życiowych, takich jak temperatura, saturacja, ciśnienie, puls i rejestrowanie ich w bazie, oraz predykcję zdarzeń zdrowotnych w oparciu o modele AI i ML, rejestrowanie zdarzeń – upadek, uszkodzenie opaski, zmiana lokalizacji oraz generowanie alertów, które zostaną wysłane do telecentrum i kadry projektu. Opaska dodatkowo umożliwiać będzie samodzielne wysłanie zgłoszenia do Centrum Teleopieki przez uczestnika, poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego opisanego językiem Braille’a, znajdujący się na opasce.  

Zadanie 19

Wsparcie towarzyszące - wsparcie coacha/mentora/trenera osobistego, specjalisty do ćwiczeń usprawniających, trenera kulinarnego i dietetyka - TPN

– aby skorzystać ze wsparcia konieczne jest uczestnictwo w projekcie w zadaniu 3

W ramach zadania realizowany będzie dla 15 uczestników, którzy korzystają z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (zadanie 3), program aktywizacji społecznej ukierunkowany na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, obejmujący: wsparcie indywidualne coacha/mentora/trenera osobistego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, specjalisty do ćwiczeń usprawniających, dietetyka oraz trenera kulinarnego. Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez osoby chorujące psychicznie oraz neurologicznie należą: niewłaściwa dieta, zaniedbywanie przyjmowania posiłków, kompulsywne objadanie się niezdrowym jedzeniem, spożywanie cukru, który dodatkowo pobudza pracę mózgu, wprowadzając tzw. „gonitwę myśli”, brak umiejętności/możliwości przygotowania zdrowego, ciepłego posiłku, brak stałych pór spożywania posiłków, niedbałość o zdrowie fizyczne, brak aktywności fizycznej. Zadbanie o te obszary skutkować będzie poprawieniem jakości życia uczestników i ich stopniowym usamodzielnianiem się. Właściwa dieta i ruch skutkować będą zwiększeniem możliwości psychoruchowych, co rzutować z kolei będzie na zwiększenie wpływu działań AOON w kierunku aktywizacji społecznej i zawodowej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, sprzyjać będzie również kształtowaniu pozytywnych nawyków, zarówno zdrowotnych, jak i związanych np. z planowaniem czasu (systematyczność wsparcia rzutować będzie na lepszą organizację czasu).  Zadaniem trenera kulinarnego będzie szkolenie warsztatowe dla uczestników projektu z przygotowania posiłków. Trener kierować się będzie wskazówkami i planami dietetycznymi, które zostaną opracowane w toku projektu. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, ich harmonogram zostanie opracowany z uczestnikami zadania. Zaangażowany do zadania dietetyk będzie opracowywał wskazówki i plany dietetyczne, badał poziom wskaźników dietetycznych u uczestników zadania, przeprowadzał konsultacje z uczestnikami. Specjalista do ćwiczeń usprawniających opracowywał będzie zindywidualizowany plan ćwiczeń, organizował ćw. indywidualne i grupowe, przeprowadzał konsultacje z uczestnikami. Zadaniem coacha/mentora/trenera osobistego będzie natomiast odnalezienie i wyzwolenie potencjału w uczestnikach projektu, poznanie celów uczestników i pomoc w ich realizacji, wsparcie w działaniach. Coach/mentor/trener osobisty motywować będzie do działania i podsuwać będzie najpotrzebniejsze narzędzia, które mogą ułatwić cały proces. Pomoże osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu spojrzeć na problem od innej strony tak, aby to sam uczestnik znalazł rozwiązanie.  Wsparcie coacha/mentora/trenera osobistego, specjalisty do ćwiczeń usprawniających, dietetyka i trenera kulinarnego odbywać się będzie w budynku przy ul. Staszica 1/3 w Łodzi. Zadanie realizowane będzie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.  

Pliki

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Wartość wnioskowana:

45 827 786,84  

Całkowita wartość projektu:

48 475 968,24