Informacje szczegółowe
w sprawie
Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szanowni Państwo,

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, do którego zostaną zapisani  automatycznie zatrudnieni, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie ukończyli 55 roku życia. Będą to osoby zatrudnione podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli zarówno  Ci zatrudnieni na etacie, jak i pracujący, np. na umowę zlecenia. Środki gromadzone na Twoim rachunku zgodnie z zapisami ustawy będą prywatne i będą podlegały dziedziczeniu. W każdej chwili możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

Obecnie wraz z reprezentacją osób zatrudnionych  jesteśmy na etapie wyboru instytucji zarządzającej PPK. Po dokonaniu wyboru zostanie podpisana z instytucją finansową umowa o zarządzanie, za której pośrednictwem zostaną utworzone indywidualne rachunki PPK dla Pracowników.

Wpłaty na rachunek PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika i Funduszu Pracy (Państwa). Gromadzone w PPK środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które różnicują poziom ryzyka mając na względzie wiek uczestnika. Kontrolę nad PPK w zakresie działalności instytucji, które prowadzić będą obsługę programu, sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Start

programu

Program PPK dla naszej firmy ruszył od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  najpóźniej do 11 maja 2020 r. zostanie zawarta w imieniu i na rzecz Pracowników umowa o prowadzenie PPK. Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy zostanie naliczona pierwsza wpłata na rachunek uczestnika PPK. Zatem pierwsze wpłaty do PPK będą naliczone z wynagrodzenia za m-c maj 2020 r.

Rezygnacja,

ponowne przystąpienie do PPK

  • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w każdym czasie po złożeniu podpisanej „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”, która do pobrania jest na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Podpisany dokument należy w oryginale przekazać do Działu Kadr i Płac.
  • Po rezygnacji, można ponownie przystąpić do PPK składając w Dziale Kadr i Płac podpisany „Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i chcą wznowić oszczędzanie)”, który jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Wpłaty będą dokonywane już od kolejnego miesiąca po złożeniu powyższego wniosku.

Prosimy o przekazywanie oryginałów wniosków o rezygnacje i oryginałów wniosków  o przystąpienie do Działu Kadr i Płac nie później niż do 4 dnia każdego miesiąca.

Wszystkie sprawy związane z PPK należy załatwiać osobiście w Dziale Kadr i Płac w Łodzi, ul. Staszica 1/3.

Ponadto, co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, Pracodawca będzie miał obowiązek znów przekazywać wpłaty dla wszystkich Pracowników również tych, którzy zrezygnowali z udziału w PPK. Poinformujemy Cię
o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat do końca lutego 2023. Jeżeli ponownie nie zdecydujesz się na oszczędzanie w PPK, możesz złożyć „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

Uczetnictow

zatrudnionycj w wieku od 55 do 70 lat

2. Rezygnacja, ponowne przystąpienia do PPK

  • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w każdym czasie po złożeniu podpisanej „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”, która do pobrania jest na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Podpisany dokument należy w oryginale przekazać do Działu Kadr i Płac.
  • Po rezygnacji, można ponownie przystąpić do PPK składając w Dziale Kadr i Płac podpisany „Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i chcą wznowić oszczędzanie)”, który jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Wpłaty będą dokonywane już od kolejnego miesiąca po złożeniu powyższego wniosku.

Prosimy o przekazywanie oryginałów wniosków o rezygnacje i oryginałów wniosków  o przystąpienie do Działu Kadr i Płac nie później niż do 4 dnia każdego miesiąca.

Wszystkie sprawy związane z PPK należy załatwiać osobiście w Dziale Kadr i Płac w Łodzi, ul. Staszica 1/3.

Ponadto, co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, Pracodawca będzie miał obowiązek znów przekazywać wpłaty dla wszystkich Pracowników również tych, którzy zrezygnowali z udziału w PPK. Poinformujemy Cię o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat do końca lutego 2023. Jeżeli ponownie nie zdecydujesz się na oszczędzanie w PPK, możesz złożyć „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 55 rok życia, a nie ukończyła 70 lat, aby stać się uczestnikiem PPK powinieneś złożyć w Dziale Kadr i Płac „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które  ukończyły 55 i nie ukończyły 70 roku życia)”, który jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Warunkiem przystąpienia będzie jednak odpowiedni staż w firmie. Powinien on wynosić co najmniej trzy miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

System

wpłat i oszczędzania

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Ciebie – Pracownika, Twojego Pracodawcy  i Funduszu Pracy.

Wpłaty do PPK

Wpłata podstawowa
(obligatoryjna)

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

Łączna maksymalna wpłata

Wpłaty finansowane
przez pracownika
2,0% wynagrodzenia brutto lub mniej dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% minimalnego wynagrodzenia; wpłata podstawowa nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia bruttodo 2,0%
wynagrodzenia brutto
4,0%
wynagrodzenia brutto
Wpłaty finansowane
przez pracodawcę
1,5%
wynagrodzenia brutto
do 2,5%
wynagrodzenia brutto
4,0%
wynagrodzenia brutto
Łączna maksymalna wpłata8,0% wynagrodzenia brutto
Dopłaty z Fundusz Pracy –  ze składek opłacanych przez pracodawcówWpłata powitalna – 250 zł
Dopłata roczna – 240 zł

 

Podstawą do naliczenia wpłaty pracodawcy (1,5%) oraz Twojej (2%) jest wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (brutto). Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od wpłat finansowanych przez pracodawcę zostanie odprowadzona z Twojego wynagrodzenia zaliczka na podatek dochodowy.

Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim Pracownik i Pracodawca nie będą odprowadzać wpłat do PPK,
w związku z tym, że wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa o PPK zakłada również, że Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskim lub wychowawczych, nie będą mieli dokonywanych wpłat na PPK. W tych przypadkach składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe, ponieważ są finansowane z budżetu Państwa, wyłączone są z pobierania wpłat do PPK. Dotyczy to zarówno części finansowanej przez Pracodawcę, jak i Pracownika.

 

Wpłata dodatkowa

Pracownika (fakultatywna)

Masz możliwość złożenia „Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK” o dokonywanie dobrowolnej wpłaty dodatkowej do wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Druk jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. W przypadku dokonywania wpłat dodatkowych możesz zrezygnować z dalszego ich pobierania poprzez wybranie stosownego oświadczenia w tejże deklaracji.

Obniżenie

wpłaty podstawowej

Wpłata podstawowa na wniosek pracownika może być obniżona do 0,5% gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. W 2020r. to kwota 3 120 zł brutto miesięcznie. Aby skorzystać należy złożyć w Dziale Kadr i Płac podpisaną „Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania obniżonej wpłaty podstawowej do PPK”. Druk jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK.

  • Jeżeli wynagrodzenie brutto Pracownika w danym miesiącu przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia to w każdym takim miesiącu nie uwzględnia się deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej. Wpłata podstawowa będzie wynosiła 2%.
  • Jeśli pracownik w którymkolwiek miesiącu osiągnie łącznie ze wszystkich źródeł wynagrodzenie powyżej 120% minimalnego wynagrodzenia a wpłata podstawowa wyniesie mniej niż 2% to dopłata roczna za rok, w którym to przekroczenie wystąpi, nie będzie przysługiwała.

Jak działa PPK?

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PO 60 ROKU ŻYCIA bez względu na to czy pracujesz, czy nie.

WYCOFANIE ŚRODKÓW PRZED 60 ROKIEM ŻYCIA

75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo. Wypłata zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu w przypadku poważnej choroby uczestnika lub członków rodziny (współmałżonka lub dziecka).

Jeżeli jednak preferujesz inne rozwiązanie i chcesz całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat (np. jednorazowa wypłata 100% środków (w jednej racie), wówczas zapłacisz 19% podatek od zysków kapitałowych.  Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.  

Wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego/na budowę domu:

– tylko dla uczestników do 45 roku życia

– z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat
– zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków na cele mieszkaniowe

Wypłata transferowa, tj. przeniesienie zgormadzonych środków np. na polisę
w zakładzie ubezpieczeń lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

W każdym momencie możesz skorzystać ze zgromadzonych oszczędności. Jeśli zrobisz to przed osiągnięciem 60 roku życia zostaną one pomniejszone o:

  • 19% podatek od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki”
  • 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy zostanie przekazana do ZUS – zapisywane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne;
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej (250zł) i dopłat rocznych (po 240zł).

Wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, jeżeli oboje współmałżonków ukończyło 60 lat.

 

Dalsze odkładanie środków w PPK o ile nie wypłacono wcześniej środków.

W przypadku rozpoczęcia wypłat po 60 roku życia, pracodawca nie dokonuje już wpłat na Twój rachunek, nie otrzymujesz też dopłat rocznych (240zł).

Podział,

dziedziczenie środków

Oszczędności gromadzone na Twoim rachunku są Twoimi prywatnymi środkami. W przypadku rozwodu (jeżeli masz wspólność majątkową) są dzielone, a w przypadku Twojej śmierci – dziedziczone. 

Egzekucja sądowa

administracyjna

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

Zmiana pracy

a PPK

W przypadku zmiany pracy będziesz oszczędzać w instytucji finansowej, którą wybrał Twój nowy Pracodawca. Zostanie dla Ciebie utworzony kolejny rachunek PPK. Pamiętaj jednak   o poinformowaniu nowego Pracodawcy o wszystkich dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK zawartych w Twoim imieniu poprzez złożenie w Dziale Kadr i Płac „Oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK”. Druk jest do pobrania na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Środki już zgromadzone możesz zostawić w starej instytucji (po kilku zmianach Pracodawcy możesz mieć kilka rachunków PPK) lub przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym rachunku. Jednak aby zostawić zgromadzone środki w starej instytucji musisz złożyć pracodawcy podpisaną „Deklarację braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową”. Jeżeli nie złożysz deklaracji braku zgody pracodawca rozpoczna procedurę dokonania transferu do instytucji finansowej, która jest u nowego pracodawcy.

Rola instytucji finansowych

Wybrana instytucja finansowa będzie inwestować Twoje oszczędności w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Polityka inwestycyjna w PPK jest ściśle określona ustawą i zakłada funkcjonowanie co najmniej 8 funduszy zdefiniowanej daty. Uczestnik na podstawie swojej daty urodzenia zostaje zaszeregowany do danego funduszu. Na wniosek Uczestnika możliwa jest zmiana funduszu.

Głównym celem polityki funduszu zdefiniowanej daty będzie ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego,
w taki sposób aby wraz z wiekiem zmniejszać udział akcji w portfelu inwestycyjnym.

Podsumowując, zadaniem instytucji zarządzającej będzie pomnażanie powierzonych jej w ramach PPK środków w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa środków, sukcesywnie wraz z upływem czasu dopasowując strukturę portfela inwestycyjnego do wieku Uczestnika.

Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

Reguły inwestowania środków w odniesieniu do wieku uczestnika PPK

część udziałowa

(np. akcje, certyfikaty inwestycyjne  oraz jednostki uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych)

część dłużna

(np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne,  certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne  papiery wartościowe)

od utworzenia funduszu do 20 lat przed 60  r ż

60–80%

20–40%

20 lat przed 60  r ż

40–70%

30–60%

10 lat przed 60  r ż

25–50%

50–75%

5 lat przed 60  r ż

10–30%

70–90%

osiągnięcie 60  r ż

max  15%

min  85%

Więcej informacji odnośnie PPK znajdziesz na oficjalnym portalu  rządowym: https://www.mojeppk.pl/

O wyborze instytucji finansowej dokonanym z reprezentacją zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  poinformujemy Was odrębnym pismem oraz zamieścimy informacje na stronie www.tpn.org.pl w zakładce PPK. Tutaj również znajdziecie wzory wniosków i deklaracji:

1. Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

2. Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i chcą wznowić oszczędzanie);

3. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 i nie ukończyły 70 roku życia);

4. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK;

5. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania obniżonej wpłaty podstawowej do PPK;

6. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK;

7. Deklaracja braku zgody na złożenie wniosku wypłatę transferową;