Kochani, wydarzenia, które mają miejsce w Ukrainie mają charakter bezprecedensowy, w tej części Europy, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

W ciągu kilku dni musielismy dostosowoać się do warunków, na które chyba nikt nie był przygotowany. Ze zwykłego, ludzkiego odruchu serca, w odpowiedzi na bezmiar cierpień jakie każdego dnia, każdej godziny dotykają naszych sąsiadów w Ukrainie, jedyną drogą jest wyciągnięcie ręki do tych setek, tysięcy bezranych osób: dzieci, kobiet, osób chorych, z niepełnosprawnościami, aby pomóc im przeżyć ten trudny czas.

Nasze działania z uwagi na sytuację na razie mają charakter ratowniczy, wymagają szybkiego, zorganizowanego działania, aby zabezpieczyc jak najwiekszą liczbę osób potrzebujących pomocy. Musimy reagować na zmienijące sie warunki i szyć niejako na miarę sposób w jaki niesiemy pomoc, aby była ona skuteczna, a nie marnotrawieniem zasobów.

Z uwagi na profil działania organizacji: od 30 lat wspieramy osoby zaburzeniami psychicznymi, chcemy się skoncentrować na pomocy dla tej grupy osób oraz ich rodzin. Co oczywiste jeśli trafi do nas osoba zdrowa uciekająca przed wojną również udzielimy jej pomocy, a następnie przekierujemy do organizacji oferującej adekwatną pomoc do potrzeb.

Korzystając z własnych zasobów zapewnimy pomoc w zakresie:

zapewnienia dachu nad głową i wyżywienie
pomocy psychologa, 
pomocy pracownika socjalnego,
leczenia w całodobowej placówce medycznej dla osób chorujących psychicznie, pod opieką lekarza psychiatry, internisty, pielęgniarek, psychologów i wielu innych specjalistów.
Niezwykle ważne są również działania skierowane do placówek służby zdrowia oraz służb społecznych zlokalizowanych na terenie Ukrainy. W szczególnie dramatycznej sytuacji są osoby przebywające w placówkach całodobowych jak szpitale czy domy pomocy społecznej.

Należy pamiętać, że w tych miejscach przebywają osoby całkowicie zależne od opieki personelu, który jak wynika z posiadanych przez nas i dostępnych powszechnie informacji, nie ma środków, aby sprawować właściwą opiekę, brakuje dosłownie wszystkiego: leków, jedzenia, wody, ubrań, środków higienicznych, wszytko to w stanie ciągłego zagrożenia.

Stan wojny to sytuacja silnego stresu spowodowana permanentnym stanem zagrożenia życia oraz niezaspokojeniem nawet podstawowych, biologicznych potrzeb. Jest to traumatyczne przeżycie dla zdrowego psychicznie człowieka. Osoby chorujące psychicznie w dwójnasób intensywnie odczuwają lęk. W połączeniu z brakiem dostępu do leków psychiatrycznych, istnieje niezwykle wysokie prawdopodobieństwo pogorszeń stanu zdrowia. Może to mieć odzwierciedlenie np. w zmianie sposobu zachowania na nietypowe, co ewidentnie może być zagrożeniem dla życia w kraju ogarniętym wojną. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację , w której naprzeciw siebie staną uzbrojony żołnierz w euforii bojowej i nietypowo zachowujący się człowiek…

Trzeba pamiętać, że w tych placówkach przebywają ludzie, którzy z uwagi na chorobę czy niepełnosprawność nie są w stanie zawalczyć o żywność, wodę, czy wreszcie znaleźć siły, aby uciec przed wojną. Zatem są to osoby, które są zdane na pomoc personelu, wreszcie w najgorszym wariancie na łaskę lub niełaskę zdobywców. Z tego też powodu tak ważne jest Wasze wsparcie dla tej grupy osób.

Macie szansę pomóc ludziom, którzy są tak bezradni i tak bezbronni jak dzieci, którzy mieli to nieszczęście, że zachorowali na chorobę psychiczną, za co nie ponoszą żadnej winy, a mimo to często w odbiorze społecznym ich stan nie wzbudza współczucia, a jedynie lęk czy nieufność.

Jeśli w swych sercach podobnie, jak my, uznacie, że Ci ludzie zasługują na to, aby dać im szanse na przeżycie, wesprzyjcie nasze akcje, które są szyte na miarę podług potrzeb tych ludzi.

Śledźcie na bieżąco wiadomości i informacje na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Będziemy tu informować o nowych akcjach i zbiórkach. Możecie wesprzeć też nasze działania wspierając nas finanansowo. Poniżej podajemy dwa nr kont: złotówkowe i walutowe. W tytule przelewu napiszcie Ukraina wtedy będziemy wiedzieli, że to środki przeznaczone na ten cel.

Podarowane przez Was środki finansowe przeznaczymy na pokrycie kosztów niemożliwych do pokrycia z ewentualnych programów rządowych, przede wszystkim na:

Zakup środków medycznych, żywności, ubrań, leków
Koszty transportu pomocy rzeczowej do palcówek zlokalizowanych na terenie Ukrainy
Koszty zaangażowania tłumaczy w proces terapeutyczny. Dużym problemem jest bowiem bariera językowa
Koszty wsparcia mieszkaniowego i wyżywienia uchodźców będących pod opieką stowarzyszenia o ile nie zostaną one pokryte z środków publicznych.
Oni liczą na Waszą pomoc bo jeśli nie Wy to kto im pomoże?

Rachunek bieżący walutowy USD – dolar amerykański

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3, Polska 

Bank: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3, Polska  

KOD SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL66109027050000000149935734

 

W dniu dzisiejszym, tj. w piątek 11 marca, zostało utworzone USD currency current account – US dolar dla naszej organizacji. Wpłaty i darowizny można dokonywać od soboty od godziny 10:00 polskiego czasu (w sobotę od godziny 04:00 a.m. Eastern Time).

 


 

Rachunek bieżący PLN
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
91-746 Łódź ul. Staszica 1/3, Polska

Bank: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3, Polska

KOD SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL73 1090 2705 0000 0001 4993 5608

 

Beloved, the events taking place in Ukraine are unprecedented in this part of Europe over the last few decades.

Within a few days, we had to adapt to conditions that probably no one was prepared for. From the ordinary, human heart reflex, in response to the immensity of suffering that affects our neighbors in Ukraine every day, every hour, the only way is to reach out to these hundreds, thousands of helpless people: children, women, people with disabilities, to help them to survive durring this difficult time.

Due to the situation, our actions are of a rescue nature at the moment, they require quick, organized action to provide as many people as possible who need help. We need to respond to changing conditions and adapt the way we provide help so that it is effective and not a waste of resources.

Due to the profile of the organization: we have been supporting people with mental disorders for 30 years, we want to focus on helping this group of people and their families. Obviously, if a healthy person escaping from the war comes to us, we will also help them, and then redirect them to an organization offering adequate assistance to the needs.

Using our own resources, we will provide assistance in the following areas:

  • provide shelter and food
  • psychologists help
  • assistance of a social worker
  • treatment in a 24-hour medical facility for the mentally ill, under the care of a psychiatrist, internist, nurses, psychologists and many other specialists

Activities aimed at health care facilities and social services located in Ukraine are also extremely important. People staying in 24-hour facilities, such as hospitals or nursing homes, are in a particularly dramatic situation.

It should be remembered that in these places there are people who are completely dependent on the care of staff, which, according to the information we have and available to the public, do not have the resources to provide proper care, literally everything is missing: medicines, food, water, clothes, hygiene products . It is all in a state of constant danger

A state of war is a situation of severe stress caused by a permanent state of life-threatening condition and the inability to satisfy even basic, biological needs. It is a traumatic experience for a mentally healthy person. Mentally ill people experience anxiety twice as intensely. Coupled with the lack of access to psychiatric medications, the likelihood of deterioration in health is extremely high. This may be reflected, for example, in changing the way of behavior to atypical, which may clearly be a threat to life in a country torn by war. It is not difficult to imagine a situation in which an armed soldier in combat euphoria and an atypically behaving man will face each other …

It must be remembered that in these institutions there are people who, due to illness or disability, are not able to fight for food, water, or finally find the strength to escape the war. Thus, they are people who depend on the help of the staff, and finally, in the worst case, for the grace or disfavor of the conquerors. For this reason, your support for this group of people is so important.

You have a chance to help people who are as helpless , defenseless and unarmed as children, who had the misfortune of falling ill with a mental illness, for which they are not to blame, and yet often in the public perception their condition does not arouse sympathy, but only fear or distrust.

If in your hearts, like us, you recognize that these people deserve to be given a chance to survive, support our actions that are directed to the needs of these people.

Stay up-to-date with news and information on our website and on social media. We will inform you about new campaigns and fundraisers here. You can also support our activities by financially supporting us. Below we provide two account numbers: PLN and foreign currency. In the title of the transfer, write Ukraine then we will know that these are funds intended for this purpose.

 

We will allocate the funds you donate to cover the costs that cannot be covered from possible government programs, in particular:

  • Purchase of medical supplies, food, clothes, medicines
  • Costs of transporting material assistance to facilities located in Ukraine
  • The costs of translators involvement in the therapeutic process. The language barrier is a big problem
  • The costs of housing and food support for refugees under the care of the association, unless they are covered from public funds

 

They count on your help, because if not you, who will help them?

 USD currency current account – US dollar

Towarzystwo Przyjacioł Niepelnosprawnych
91-746 Łódź, 1/3 Staszica Street, Poland 

Bank: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
90-368 Łódź, Piłsudskiego 3 Street, Poland 

SWIFT CODE: WBKPPLPP

IBAN: PL66109027050000000149935734

 

Today, on Friday, March 11, 2022, the USD currency current account (US dollar) for our organization was created. Payments and donations can be made from Saturday, March 12 from 10:00 a.m. Polish time (on Saturday from 04:00 a.m. Eastern Time).

 


  

Current account PLN – Polish zloty

Towarzystwo Przyjacioł Niepelnosprawnych
91-746 Łódź, 1/3 Staszica Street, Poland

Bank: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
90-368 Łódź, Piłsudskiego 3 Street, Poland

 SWIFT CODE: WBKPPLPP

IBAN: PL73 1090 2705 0000 0001 4993 5608

 

 

KONTAKT DO NAS/ CONTACT US

 
 

 

telefon/mail

polski, angielski, niemiecki, francuski

Polish, English, German, French

+48 604 639 853/pomocukrainie@tpn.org.pl

+48 695 141 408/pomocukrainie@tpn.org.pl

+48 698 681 908/pomocukrainie@tpn.org.pl