Opiekuńcza Łódź Bis

Opis

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim wprowadzeniem do projektu, znajdującym się poniżej.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Działania nakierowane są na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym, i na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom zależnym lub niesamodzielnym. Realizowana pomoc zapobiega marginalizacji i wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz przyczynia się do zwiększenia dostępu na terenie Łodzi do takich form pomocy jak: wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, usług w formie mieszkań wspomaganych i rodzinnego domu pomocy, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poradnictwa prawnego, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, teleopieki, usług transportu i przewozów specjalnych, zapewnienie posiłków.

Zadanie 1

Wsparcie towarzyszące – praca socjalna oraz poradnictwo psychologiczne - realizowane przez Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

W jego ramach udzielana jest pomoc psychologiczna, terapia długoterminowa uczestnikom projektu, korzystającym z usług opiekuńczych, u których pracownik socjalny zdiagnozował potrzebę dodatkowego wsparcia. Pomoc skierowana jest w szczególności do osób o długotrwale obniżonym nastroju i stanach depresyjnych. Świadczone wsparcie udzielane jest w domu uczestnika projektu.
Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Katarzyną Snarską, 
telefon: 42 685 43 44,
e-mail: k.snarska@mops.lodz.pl

Zadanie 2

Rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych - realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Mieszkania wspomagane są formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie rekomendowaną przy tworzeniu zdeinstytucjonalizowanych systemów pomocy psychiatrycznej. Pomocą objętych zostanie 12 uczestników projektu. Mieszkania wspomagane są formą wsparcia dla osób wymagających systematycznego wsparcia, jednakże niewymagających opieki całodobowej. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną m.in. treningi umiejętności praktycznych, higieniczny, finansowy, kulinarny, zarządzania mieszkaniem, interpersonalny, umiejętności społecznych oraz autonomii. Ze wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych mogą skorzystać mieszkańcy miasta Łodzi.
Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Iwoną Śniegułą
telefon: 42 655 14 07,
e-mail: iwona.sniegula@tpn.org.pl

Zadanie 3

Rozwój specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarówno dorosłych, jak i dzieci) to forma wsparcia udzielana przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną w miejscu zamieszkania, a zatem w środowisku życia osoby potrzebującej pomocy. Zadaniem pomagającego jest motywowanie oraz pobudzanie aktywności własnej uczestnika projektu zmierzające do maksymalnie możliwego włączenia osoby chorującej/z niepełnosprawnością do życia społecznego i uzyskania największej możliwej samodzielności
Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Kamilą Ściślewską
telefon: 42 616 06 20,
e-mail: kamila.scislewska@tpn.org.pl

Zajęcia z hipoterapii w ramach zadania 3

Zadanie 4

Rozwój usług w formie Rodzinnego Domu Pomocy – realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Rodzinny Dom Pomocy jest formą wsparcia dla osób wymagających systematycznej pomocy oraz wymagających opieki całodobowej. Organizowany jest dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie. Jest to formuła rekomendowana przy tworzeniu zdeinstytucjonalizowanych systemów pomocy psychiatrycznej, jako alternatywa dla klasycznych, dużych domów pomocy społecznej. W Rodzinnym Domu Pomocy przewidzianych jest 8 miejsc. Uczestnikom projektu zapewnione zostanie świadczenie usług bytowych oraz usług opiekuńczych, realizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę.

Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Iwoną Śniegułą
telefon: 42 655 14 07,
e-mail: iwona.sniegula@tpn.org.pl

Zadanie 5

Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – realizowane przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane będą dla 300 osób niesamodzielnych. Wymiar i zakres wsparcia dostosowany zostanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, poprzedzonych oceną sytuacji materialnej i życiowej, przeprowadzoną przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Biurem „Okaż Serce”
telefon: 42 678 11 74 lub 42 675 34 57,
e-mail: biuro@okazserce.pl

Opiekunka i Uczestniczka Projektu – zadanie 5

Zadanie 6

Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – realizowane przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

W ramach projektu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (ul. Franciszkańska 113). Od uczestników projektu nie pobiera się opłat za wypożyczenie. Korzystanie z usług wypożyczalni pomóc może w aktywnym udziale w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym, a tym samym zapobiegać izolacji i wykluczeniu.
Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
telefon: 607 304 681,
e-mail: sejmiklodz@gmail.com

Zadanie 7

Wsparcie towarzyszące – zapewnienie posiłków dla osób niesamodzielnych objętych usługami społecznymi – realizowane przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

W ramach projektu „Opiekuńcza Łódź Bis” skorzystać można również z usługi zapewnienia posiłków dla osób niesamodzielnych (obiadu dwudaniowego), który będzie dowożony do miejsca zamieszkania uczestników projektu. Pomocą objętych zostanie 150 osób. Posiłki dowożone będą od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
telefon: 607 304 681,
e-mail: sejmiklodz@gmail.com

Zadanie 8

Wsparcie towarzyszące – transport specjalistyczny – realizowane przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Kolejne zadanie obejmuje sobą wsparcie w postaci zapewnienia transportu w formie przewozu specjalistycznego dla osób niesamodzielnych, w przypadku których wspomniana niesamodzielność ogranicza bądź wyklucza korzystanie z innych powszechnie dostępnych środków lokomocji. Usługa świadczona będzie przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 18:00.
Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
telefon: 607 304 681,
e-mail: sejmiklodz@gmail.com

Zadanie 9

Wsparcie towarzyszące – poradnictwo prawne – realizowane przez Miasto Łódź/Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Departament Polityki Społecznej i Zieleni

W ramach zadania udzielane będzie wsparcie w postaci usług prawniczych, w tym konsultacji prawnych, mediacji, przygotowania pism procesowych, ugód, odwołań. Usługa dostępna będzie również dla osób niesłyszących. Jej forma dopasowana jest do potrzeb uczestnika projektu – stacjonarna, mobilna, mailowa, telefoniczna.

Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Sylwią Komornicką
telefon: 42 638 45 43,
e-mail: s.komornicka@uml.lodz.pl

Zadanie 10

Rozwój usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i psychologa – realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

Usługi asystenckie obejmą 44 uczestników projektu. Pomoc jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb osoby niesamodzielnej, poprzedzona diagnozą potrzeb i deficytów, oceną sytuacji materialnej i życiowej. Zadaniem Asystentów jest wsparcie uczestników w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Beneficjenci objęci zostaną również wsparciem psychologa.

Informacje szczegółowe uzyskacie Państwo, kontaktując się z:

Panią Katarzyną Siedlecką
telefon: 42 616 05 16 lub 503 773 567,
e-mail: k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl

Rodzinny Dom Pomocy – przestrzeń zaadaptowana dzięki projektowi Opiekuńcza Łódź Bis

Rodzinny Dom Pomocy – wyremontowane samodzielne mieszkanie dla Uczestników Projektu

Paczki świąteczno - noworoczne

dla uczestników projektu Opiekuńcza Łódź Bis

Obowiązek informacyjny

„Opiekuńcza Łódź Bis” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 09 – IX Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne).

Obejmuje sobą dziesięć zadań pomocowych realizowanych przez sześć różnych podmiotów. Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Projekt rozpoczął się w styczniu 2020 r. Potrwa do końca marca 2022 r. Przeznaczony jest dla mieszkańców Łodzi