O Towarzystwie
Przyjaciół Niepełnosprawnych

Nasza

działalność

Jesteśmy stowarzyszeniem,
posiadającym status organizacji pożytku publicznego
nr KRS 0000138499, nie prowadzimy działalności gospodarczej,
działamy formalnie od 18 maja 1992 roku,
zatem już ponad ćwierć wieku.

Początki

TPN-u

Nieformalnie stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku, z inicjatywy lekarzy, terapeutów, rodzin oraz pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 54. Początki działalności były bardzo skromne. Nieformalnej jeszcze wtedy organizacji udostępniono jeden z pokoi poradnianych, w którym mogli spotykać się pacjenci, tworząc grupę samopomocową. Z biegiem czasu zaczęto organizować dla nich coraz więcej zajęć prowadzonych przez różnego typu specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego. Pierwszym liderem jednocześnie pierwszym Prezesem TPN była dr Edwarda Patura- Szost- lekarz psychiatra, jedna z prekursorek otwarcia drzwi w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi oraz wdrażania systemów opieki środowiskowej w Łodzi. Uruchomienie stowarzyszenia w jej zamyśle miało być drogą do stworzenia alternatywy dla ambulatoryjno- szpitalnego, publicznego systemu wsparcia osób chorujących psychicznie, wsparcia realizowanego z zaangażowaniem samych zainteresowanych. Pierwotnie działania koncentrowały się na tworzeniu form samopomocowych, gdzie terapeuta był jedynie animatorem inicjowanego procesu.

Była to zupełnie nowa jakość w odniesieniu do dotychczas funkcjonującego systemu, w którym osoba chorująca z roli osoby zależnej, bo tak była zwykle relacja pomiędzy lekarzem (personelem terapeutycznym), a pacjentem awansowała do roli partnera w procesie terapii.

Powodzenie projektu sprawiło, że po dwóch latach „partyzantki” jasnym stało się, że dla dalszego rozwoju konieczna jest formalizacja, która pozwoli na uwiarygodnienie organizacji, a tym samym otworzy drzwi umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych na bardziej złożone formy działalności. 18 maja 1992 roku dokonano rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

TPN

Współcześnie

chłopiec

Po trzydziestu latach działalności dysponujemy stale rozbudowującą się ofertą wsparcia, przede wszystkim skierowaną do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń.

Dla tej grupy osób stworzyliśmy system placówek o zróżnicowanym profilu działania. W zależności od potrzeb osoba potrzebująca pomocy może skorzystać: ze wsparcia przez całą dobę (o różnym stopniu intensywności), osoby mieszkające we własnych domach mogą skorzystać z opieki w placówkach o charakterze dziennym lub skorzystać z pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania. Szczegółowe informacje zawarliśmy w module „Jak pomagamy”.

Ważnym elementem podejmowanych przez nas działań jest aktywizacja zawodowa. Możliwość podjęcia pracy dla wielu osób jest kluczowym elementem warunkującym powrót do normalności i przeciwdziałania wykluczeniu, co niektórzy mądrze nazywają inkluzją społeczną. Z tego powodu pierwsze miejsca pracy dla osób chorujących stworzyliśmy 1995 roku, a od 2012 roku prowadzimy dodatkowo dwa zakłady aktywności zawodowej. Więcej informacji na temat aktywizacji zawodowej znajdziesz w module
„Jak pomagamy/Aktywizacja Zawodowa”.

Staramy się obserwować otaczający nas świat, zachodzące w nim zmiany, a co za tym idzie rodzące się nowe problemy społeczne. Z tego też powodu od kilku lat staramy się również pomagać osobom przewlekle chorującym somatycznie, w podeszłym wieku, prowadząc dom pomocy społecznej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
 „Jak pomagamy/Opieka Całodobowa”.