Integracja cudzoziemców
na rynku pracy w ramach
Konkursu „Razem Możemy Więcej"

Dostępne wersje językowe / Language versions available

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. 

Niniejszy projekt skierowany jest do 23 uchodźczyń (w roku 2022 – 18 uczestniczek, natomiast w roku 2023 – 5 uczestniczek) z Ukrainy w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat) i ich rodzin (osób zależnych). Zadanie realizowane jest w woj. łódzkim, na terenie powiatów miejskiego łódzkiego i zgierskiego. W ramach realizacji zadania planujemy dostarczyć konkretne i bezpośrednie wsparcie dla cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce – w wyniku migracji wywołanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie – w zakresie ich aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej.

Projekt ma na celu integrację uchodźczyń na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości. Zadanie skierowane zostanie do osób planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia. Przy obecnej skali migracji większość nowoprzybyłych do Polski cudzoziemców boryka się z takimi problemami jak trudności w uznaniu nabytych wcześniej kwalifikacji, praca poniżej swoich kwalifikacji, bariera językowa czy brak realnych możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.

W tym momencie lista uczestniczek jest zamknięta. Rekrutacja jest ciągła co oznacza, że uczestniczki  które opuszczą projekt, będą zastępowane nowymi uczestniczkami.

Przewidziane

są następujące działania

  1. Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy).
  2. Organizowanie i/lub pomoc w znalezieniu kursów, szkoleń lub innych form kształcenia.
  3. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji.

W ramach ww. działań Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych przewiduje niezbędne wsparcie materialne związane z kosztami ich realizacji i oczekiwanymi rezultatami: system puli bonów do wykorzystania przez uczestnika projektu na m.in. szkolenia, dojazdy, tłumaczenia, przydzielenie osoby wspierającej (asystenta)                     w procesie aktywizacji i rozwoju zawodowego.

Planujemy również działania mające na celu integrację w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców, do których skierowany jest projekt. Większość cudzoziemców przybywających obecnie do Polski w wyniku kryzysu uchodźczego wynikającego z trwającej wojny w Ukrainie napotyka na poważne bariery integracyjne, co w efekcie może prowadzić do zjawiska wykluczenia oraz alienacji. Wynikają one przede wszystkim z traumy spowodowanej wojną, ale również mogą wynikać z zawiłości procedur prawno-instytucjonalnych, bariery językowej, różnic kulturowych, braku nieformalnych sieci społecznych, trudności finansowych, wykorzystywania w miejscu pracy czy braku realnych możliwości pogodzenia życia społecznego i rodzinnego z życiem zawodowym.

Realizator projektu

przewiduje następujące wsparcie

  1. Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego, opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach życia codziennego.
  2. Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno-fizycznym – również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny.
  3. Zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej.
  4. Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
  5. Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, tj. asysta w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, zaproponowanie programu częściowo finansującego najważniejsze opłaty na start, m.in. czynszowe – w postaci bonów.
  6. Działania dla małoletnich cudzoziemców.

W ramach wymienionych wyżej działań realizator przewiduje niezbędne wsparcie materialne związane z kosztami ich realizacji i oczekiwanymi rezultatami za pomocą określonej puli bonów do wykorzystania przez uczestnika projektu m.in. na pokrycie kosztów niezbędnych przejazdów, rejestracji na kursy, zajęcia, konsultacje, wizyty w związku z konkretnymi zadaniami w projekcie, w związku z zapewnieniem mobilności w miejscu zamieszkania, możliwości wynajęcia mieszkania, organizacji animacji dla dzieci i młodzieży.

Dokumenty

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Budżetu Państwa

Nazwa zadania publicznego:

TPN dla uchodźców z Ukrainy

Wartość dofinansowania:

767 400,00 zł

Wartość całkowita:

767 400,00 zł