Innowacyjny Dom
Pomocy Społecznej

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu pod nazwą:

„Innowacyjny dom pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako element transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy”

Projekt jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności procesu inkluzji społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu choroby psychicznej, które w wyniku destruktywnych efektów, jakie wywarła na nie choroba, utraciły szeroko rozumiane kompetencje społeczne umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku ich życia. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku na Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej (IDPS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako elementu transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy w systemie zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 dz. 328/6 w gminie Łódź, w powiecie łódzkim, w obrębie ewidencyjnym Łódź G-40.

Cele szczegółowe

  • umożliwienie zapewnienia dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych aktywnej reintegracji społecznej, odpowiadających potrzebom ich odbiorców,

  • ograniczenia wykluczenia społecznego,

  • podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

  • wspieranie i rozwijanie działań służących postępowi deinstytucjonalizacji usług społecznych i opieki,

  • rozwój usług opieki dla osób zależnych lub niesamodzielnych,

  • wsparcie rozwoju usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami

  • tworzenie warunków dla zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,

  • inicjowanie i rozwijanie działań mających na celu wypracowanie nowych standardów usług dla osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,

  • zwiększenie na terenie całego województwa dostępności do usług opiekuńczych i usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,

  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi.

Aktualności

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków
Unii Europejskiej
Kwota dofinansowania
6 598 715,85  zł