Środowiskowy Dom Samopomocy

Hostel Długoterminowy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu.

Hostel zlokalizowany jest w miejscowości Jedlicze A (pow. zgierski), 95-073 Grotniki, ul. Jedlinowa 42/44

Dyżury personelu w Hostelu pełnione są całodobowo tak, aby uczestnicy mogli otrzymać wsparcie o każdej porze.

Naszym celem jest zapewnienie osobom uzależnionym terapeutycznego oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

Mieszkańcami Hostelu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia,

 • osoby, które ukończyły terapię na poziomie minimum podstawowym w trybie całodobowym lub ambulatoryjnym w ośrodku/poradni leczenia uzależnień – wymagany jest dokument potwierdzający odbycie terapii,

 • osoby będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego albo osoby bez stałego miejsca zameldowania/zamieszkania (bezdomne),

 • osoby utrzymujące abstynencję od środków psychoaktywnych i gotowe uczestniczyć czynnie w terapii wspierającej prowadzonej w Hostelu.

Wśród pracowników Hostelu są terapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy-konsultanci, opiekunowie, doradca zawodowy, psycholog i pracownik socjalny, którzy swoje wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie wykorzystują w procesie terapeutycznym osób uzależnionych.

Oferujemy

 • zamieszkanie w Hostelu na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu,

 • całodzienne wyżywienie,

 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,

 • wsparcie zespołu terapeutycznego, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego

Zasady przyjęcia do Hostelu

Osoby uzależnione od alkoholu zainteresowane zamieszkaniem w Hostelu zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu  42 616 06 20 wew. 2031, 2032  albo za pośrednictwem skrzynki e-mail  hosteljedlicze@gmail.com

Dowiedzą się Państwo, na czym polega idea Hostelu, jakie panują w nim zasady i regulamin.

Aby zostać mieszkańcem Hostelu trzeba spełnić następujące warunki:

 • skontaktować się z pracownikami Hostelu za pośrednictwem numeru telefonu 42 616 06 20 wew. 2031, 2032 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail hosteljedlicze@gmail.com

 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z lekarzem psychiatrą i terapeutą

 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER

Dodatkowe informacje

Pobyt w Hostelu jest dla mieszkańców bezpłatny

Oferta terapeutyczna Hostelu

Oferujemy indywidualne rozmowy oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, ujęte w planie zajęć.  W ramach działań readaptacyjnych oferujemy także możliwość udziału w stażach zawodowych. Można skorzystać również z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa i pracownika socjalnego.