Dom Pomocy Społecznej
w Zgierzu

Czym jest

Dom Pomocy Społecznej (w skrócie DPS)?

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół  Niepełnosprawnych, na zlecenie Powiatu Zgierskiego, świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W chwili obecnej możemy zapewnić jednocześnie opiekę 99 osobom.

Jeśli poszukujesz miejsca dla siebie lub osoby wymagającej całodobowej opieki w codziennym życiu, te informacje mogą okazać się dla Ciebie bardzo pomocne. Warto przemyśleć możliwości związane z umieszczeniem bliskiego w DPS i zacząć działać jak najwcześniej. Nie czekaj, aż poziom funkcjonowania Twojego bliskiego zdecydowanie się pogorszy i świadczenie opieki przerośnie Twoje możliwości. Uzyskanie miejsca w DPS wiąże się z długim okresem oczekiwania – od miesięcy po lata.
Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w takiej placówce jest bardzo trudna, ale w wielu przypadkach jest jedyną możliwością zapewnienia osobie bliskiej profesjonalnej pomocy i odpowiednich warunków życia, a dodatkowo w dużej mierze odciąża opiekunów, umożliwiając im powrót do własnej równowagi życiowej.

Dla

kogo?

Nasz Dom jest placówką przeznaczoną dla osób chorych i niepełnosprawnych, które pragną bezpiecznie spędzić swoje życie w komfortowych warunkach i miłym towarzystwie.
Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy osobom przewlekle somatycznie (fizycznie) chorym z całej Polski, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu, dla których inne dzienne formy opieki środowiskowej są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb i nie wymagającym hospitalizacji.

Decyzję o skierowaniu do DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS, MGOPS) znajdujący się w miejscowości zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Ten sam ośrodek ustala również wysokość miesięcznej opłaty za pobyt osoby w DPS.

Nie obowiązuje jeden ogólnodostępny wzór wniosku. Większość placówek pomocy społecznej umieszcza swoje wzorce dokumentów na stronach internetowych w zakładkach np.: „ZAŁĄCZNIKI”, “DOKUMENTY DO POBRANIA”, lub “WZORY WNIOSKÓW” itp..
Jeśli nie masz możliwości pobrać deklaracji drogą internetową – zgłoś się do odpowiedniej placówki po taki formularz.

Wniosek do ośrodka pomocy społecznej może złożyć samodzielnie osoba zainteresowana pobytem w domu pomocy społecznej, członek rodziny, przedstawiciel ustawowy (osoba uprawniona do działania w cudzym imieniu na podstawie przepisów ustawy, np. rodzic, małżonek, opiekun, kurator itp.)

To Ci się może przydać!

Oferujemy również krótkoterminowe całodobowe usługi opiekuńcze w trybie pełnej odpłatności na wniosek osoby chorej lub rodziny. Nie wymagamy tutaj decyzji z MOPS, jedynie dokumentacji wypełnionej przez lekarza prowadzącego i osobę zainteresowaną. W ramach usług opiekuńczych oferujemy wsparcie zespołu terapeutyczno- opiekuńczego, wyżywienie i zakwaterowanie.

Mieszkaniec ponosi pełny koszt zakupu leków i środków higienicznych. Koszt za jedną dobę usług opiekuńczych wynosi około 151 zł.

Dokumenty

do pobrania

Czego możesz się spodziewać

W naszym Domu Oferujemy naszym Mieszkańcom:

 • profesjonalną, całodobową opiekę realizowaną przez personel terapeutyczno- opiekuńczy,
 • przyjazną atmosferę,
 • wyżywienie dostosowane do zaleceń lekarskich,
 • zindywidualizowane podejście do osoby i jej sytuacji życiowej,
 • dostęp do lekarza psychiatry oraz lekarza internisty na terenie DPS,
 • dostęp do specjalistów innych dziedzin oraz badań diagnostycznych w terminach określonych przez inne placówki medyczne działające na terenie Zgierza, Łodzi i innych bliskich miast,
 • realizację recept na środki medyczne i wniosków na sprzęt rehabilitacyjny oraz artykuły higieniczne zgodnie z aktualnymi potrzebami, po uprzednim zaordynowaniu ich przez lekarza,
 • dopłaty do zakupu leków, środków medycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ oraz DPS,
 • zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb: grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, zabiegi prowadzone przez fizykoterapeutów, różnorodne imprezy rozrywkowo- kulturalne, okolicznościowe, występy artystyczne, spotkania z zaprzyjaźnionymi placówkami oraz wyjazdy
 • wsparcie ze strony pracownika socjalnego i psychologa.

Dokładamy wszelkich starań, by pobyt w Domu odbywał się w spokoju i ciszy, dawał możliwość realizacji zainteresowań oraz zaspokajał potrzeby uczestniczenia w życiu społecznym.

Warunki mieszkaniowe

Dom położony jest w spokojnej, pełnej zieleni części miasta Zgierza, przy granicy z miastem Łódź, z bezpośrednim dojazdem autobusem do miasta Zgierza. Funkcjonuje w nowocześnie urządzonym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, w pełni dostosowanym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Otoczony jest terenem zielonym ze zdrowym mikroklimatem, sprzyjającym rehabilitacji i wypoczynkowi.            

Do dyspozycji Mieszkańców mamy pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe; świetlicę wraz ze  sprzętem RTV i komputerowym, punkt biblioteczny, pracownie terapii zajęciowej oraz sale przeznaczone do rehabilitacji i fizjoterapii, jadalnię, kuchenki pomocnicze, kaplicę oraz palarnię.

 
Budynek Domu posiada wyjście na taras oraz do parku leśnego z utwardzonymi alejkami, ławkami i altaną.

Procedura przyjęcia

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest całkowicie dobrowolny i wymaga zgody Mieszkańca.

W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.


Jeśli otrzymacie odmowę przyjęcia do DPS, w ciągu 14 dni macie możliwość odwołania się od tej decyzji. Odwołanie kierujecie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydał powyższą odmowną decyzję.

Odpłatność

 1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu bez względu na jego wysokość. Dochodem jest suma miesięcznych przychodów pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (osoby z następnych pokoleń w rodzinie tj. dzieci, wnukowie, prawnukowie itp.), a następnie wstępni (osoby z poprzednich pokoleń w rodzinie tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)- zgodnie z umową zawartą z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 2 157,00 zł netto), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, ( np. gdy dochód wynosi 2 500 zł. to maksymalna opłata może wynieść: 2500 zł- 2157 zł = 343 zł ),
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( 1 800,00 zł netto/ osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 7950zł. to opłata wynosi 7950-(1800 x 4)=750 zł ).
  Członków rodziny wnoszących opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty gdy występują uzasadnione okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, klęska żywiołowa, ciąża, samotne wychowywanie dziecka.
 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli Mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w DPS mogą także wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

W przypadku trudności finansowych Mieszkańca obowiązek opłaty za pobyt w DPS może zastępczo wnieść gmina, z której osoba została skierowana. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków np. z majątku po zmarłym Mieszkańcu.

Kontakt

adres: Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu zlokalizowany jest przy ul. Chełmskiej 16/18,
telefon:
+42 719 07 27 wew. 11; 18; 24,
email: sekretariat.dpszgierz@tpn.org.pl
osoba do kontaktu: Katarzyna Czeszek

Zachęcamy do polubienia nas na Facebook-u

Poznaj nas

Obowiązek informacyjny

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych somatycznie przy ul. Chełmskiej 16/18 w Zgierzu jest prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych na zlecenie Powiatu Zgierskiego

Działalność DPS jest dofinasowana z środków PFRON w ramach projektu pn. „Od aktywności do samodzielności