Rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo, w poniżej załączonym pliku, przedstawiamy wyniki postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia na usługi szkoleniowe świadczone na rzecz uczestników projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Łódź, dnia 21 lipca 2023 roku
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), niniejsze postępowanie jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w : „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, przygotowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (stanowiących załącznik do Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON), w wersji aktualnej na dzień opublikowania ogłoszenia.
I. Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na rzecz uczestników  projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych (dalej : Projekt).
II. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie w języku polskim przy pomocy komputera/maszyny do pisania oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy,
Forma złożenia oferty
1. Złożenie oferty polega na przesłaniu wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wskazanymi w niniejszym zapytaniu za pośrednictwem operatora pocztowego/poczty kurierskiej lub dostarczeniu na adres Zamawiającego podany poniżej.
2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zewnętrznej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, a wewnątrz niej powinna znajdować się koperta zawierająca wymagane załączniki.
3. Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem: Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną, wówczas skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@tpn.org.pl w temacie wiadomości wpisując : Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”.
5. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż powyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.
Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu w formie pisemnej – osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź lub drogą elektroniczną na adres email : kontakt@tpn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023  roku do godz.: 16:00.
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Katarzyna Węglarska
4. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia, (42) 616 06 20, wew. 1179. Email : kweglarska@tpn.org.pl
5. Informacja o wyborze najlepszej oferty (telefonicznie lub drogą e-mail) nastąpi nie później niż 4 sierpnia 2023 roku.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający wskazuje, że liczba uczestników biorących udział w Projekcie wynosi 26 osób. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że odbiorcami szkolenia są osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Projektu.
2. Zakres świadczonych usług szkoleniowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów z następujących bloków tematycznych:
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA/KURSU NA OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI.
3. Zamawiający wymaga, aby szkolenie zostało zakończone egzaminem, ponadto aby po przeprowadzeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymał od Wykonawcy przeprowadzającego szkolenie certyfikat/zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
4. Zamawiający zastrzega, że na etapie zapytania ofertowego, Zamawiający nie ma możliwości dokładnego ustalenia dokładnej liczby uczestników korzystających ze szkolenia, powyższe jest uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników Projektu. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług szkoleniowych będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.
5. W odniesieniu do szkoleń, których czas trwania podczas jednego dnia przekracza 6 godzin,   Zamawiający wymaga zorganizowania dla uczestników szkolenia przerwy kawowej/posiłku.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości podzlecania przeprowadzenia poszczególnych szkoleń dalszemu Podwykonawcy/Podwykonawcom.
7. Forma nawiązania współpracy: umowa cywilno-prawna.
8. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki.
9. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać w szczególności następujące koszty:
a) Opracowanie programu szkolenia oraz konspektów dla uczestników szkolenia;
b) Wynajem pomieszczeń, w których prowadzone jest szkolenie (jeśli dotyczy)
c) Materiały dydaktyczne dla każdego z uczestników szkolenia
d) Przerwa kawowa/posiłek podczas szkolenia (jeśli dotyczy)
e) Zrealizowanie części praktycznej szkolenia/kursu wraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i materiałów (jeśli dotyczy)
f) Koszt egzaminu;
g) Koszt wydania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
10. Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie rachunków/faktur do umowy cywilno-prawnej.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone z uwzględnieniem zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej za realizację 1 godziny szkolenia (dla 1 uczestnika szkolenia). Np. jeżeli cena jednostkowa wynosi 50 zł za godzinę szkolenia dla 1 os., zaś w szkoleniu trwającym 4 godziny, uczestniczyło 5 osób, wynagrodzenie wyniesie : 1000 zł
12. Wykonawca udokumentuje świadczone usługi w formie: list obecności uczestników, programu szkolenia, konspektów szkolenia i materiałów dydaktycznych wydanych uczestnikowi szkolenia oraz zaświadczenia/certyfikatu wydanego uczestnikowi
13. Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usługi.
14. Jedna godzina świadczenia usługi oznacza jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).
15. Zamawiający wskazuje, że jedno szkolenie/warsztat/kurs nie powinno trwać dłużej niż 120h szkoleniowych (łącznie). Jeżeli, szkolenie będzie przewidziane na dłuższy czas, to oferta zostanie odrzucona.
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługę szkoleniową będącą przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2024 r.
2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia szkoleń będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem danego Wykonawcy.
Miejsce przeprowadzenia szkoleń : Obszar województwa łódzkiego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na stan zdrowia niektórych uczestników Projektu, ostateczne miejsce realizacji danego szkolenia może uwzględniać miejsce zamieszkania uczestników Projektu (uczestnikami Projektu są wyłącznie osoby, które mieszkają na terenie woj. łódzkiego).
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia,
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie; Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków wskazanych w pkt 1 – 2 następuje na podstawie składanego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VII. Warunki zmiany zawartej umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności).
Zmiana treści umowy w zakresie : sposobu, terminu wykonania zamówienia lub przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (nieobjętych ofertą), w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku :
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji (w tym wytycznych), w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) uzasadnionej konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz kompetencje uczestników Projektu.
c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
e) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
f) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej lub zmiany harmonogramu realizacji Projektu,
g) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Strony niewymienionych powyżej, a wpływających na realizację zamówienia
VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
a. wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o  braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wg załącznika nr 2,
2. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o wyjaśnienia bądź może żądać uzupełnienia złożonych dokumentów.
IX. Kryteria oceny oferty. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwięcej punktów.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
◦ Cena brutto (C)  – 100 pkt (100 %);
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów., łącznie do zdobycia jest 100 punktów (100%). Oferta musi mieścić się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru :
P = C
P – całkowita liczba punktów, C – Liczba punktów w kryterium Cena
4. Ocena w kryterium „Cena” (maksymalnie 100 punktów).
 Liczba punktów w kryterium Cena zostanie obliczona w następujący sposób :
maksymalną punktację 100 pkt otrzymuje Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto za przeprowadzenie całego szkolenia dla jednego uczestnika szkolenia wyrażoną w złotych.
Pozostali Wykonawcy otrzymują punktację obliczoną według wzoru: NC x 100/C gdzie :
NC – najniższa zaoferowana cena za przeprowadzenie szkolenia
C – cena oferty punktowanej
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. O terminie i miejscu negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
6. W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie i bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Odrzucenie oferty :
1. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli :
   a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
   b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
   d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).
   e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi,
X. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. – informuję, iż:
1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są :
   a. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, tel. 22 50 55 500. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : mailowo: iod@pfron.org.pl lub listownie na adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.
   b. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746, tel./fax. 42 616 06 20 , e-mail: siedziba@tpn.org.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod nr tel. 502156353, email : iod@tpn.org.pl
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy w przedmiocie świadczenia usługi szkoleniowej), w ramach projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie pozwalającym na dokonanie wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej, a następnie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora albo podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej, o której mowa w pkt 2.
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
7) posiada Pani/Pan:
   a) na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
   b) na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
   c) na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych**;
   d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
   a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych osobowych, Projekt: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
   b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, Zasadą Konkurencyjności oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
 ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Załączniki :
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1
• Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

Dokumenty do pobrania

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

• doradztwo zawodowe,
• przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymani zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie

760.291,88 zł

Całkowita wartość

845.091,88 zł

Zgodnie z zapisami umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 17 maja 2022r. dotyczącej konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
informujemy, że:
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pt.:
WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.