Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Zapytanie ofertowe modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Jedlicze A, dnia 01.04.2024 roku

Zapytanie ofertowe 

W związku z realizacją projektu : „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”, który jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, finansowanego ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (dalej: Projekt), zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie Modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” 
91-836 Łódź, ul. Krawiecka 10abc
REGON : 47060671500050
organizowany przez :

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3
KRS : 0000138499
e-mail: kontakt@tpn.org.pl

II. KOD CPV

Kod podstawowy : 

45000000-7 –  Roboty budowlane

Kody dodatkowe :

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej znajdującej się na następującej nieruchomości (dalej zwanej Nieruchomością) :  ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A (gmina Zgierz)
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących prac :
a) Wykonanie nowej trasy instalacji kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego – ok. 210 mb instalacji, wykonana z rur PVC dn 200 i dn 160 klasy SN8, studzienki rewizyjne na trasie dn 425 z włazem D400, wykonanie nowych połączeń z istniejącymi budynkami na Nieruchomości,
b) Wykonanie nowego separatora tłuszczu z pokrywą do ruchu ciężkiego. Separator powinien być zlokalizowany w pobliżu istniejące głównego kolektora (aby umożliwić bezproblemowy serwis). Połączenie istniejącej studni  z nowym separatorem nową nitką z rur PVC.
c) Wstawienie studni pomiarowej z przepływomierzem ścieków – za istniejącym zbiornikiem bezodpływowym. Licznik powinien zostać zamontowany na pokrywie studni.
d) Kompleksowe wykonanie nowego przyłącza wodociągowego – opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnień, projekt organizacji ruchu, wykonanie studni wraz z wpięciem do głównej nitki zasilającej w drodze.
e) Wykonanie nowej trasy wodociągu  (ok. 200 mb) – od studni przyłączeniowej zlokalizowanej w obrębie wjazdu na nieruchomość do hydroforni w pomieszczeniu piwnicznym
f) Wykonanie 3 wyjść zewnętrznych z zasilaniem z węzła cieplnego – z możliwością opróżniania/zabezpieczenia instalacji na zimę,
g) Wykonanie 6 szt. zdrojów wewnętrznych – wyjście z zasilaniem z węzła cieplnego wraz z montażem 6 szt. źródeł wody, z możliwością opróżniania/zabezpieczenia instalacji na zimę,
h) Wykonanie trasy wodociągu – do 15mb, ze studni przyłączeniowej do portierni/toalety/ przy wjeździe na Nieruchomość, z możliwością opróżniania/zabezpieczenia instalacji na zimę.

3. Zaoferowana przez Oferenta cena brutto obejmuje całkowity koszt realizacji Zamówienia Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty (jak np. opłaty związane z zajęciem pasa drogowego).

4. Zaoferowana przez Oferenta cena w trakcie realizacji zamówienia jest stała i nie podlega zmianom.

5. Gwarancja. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.

6. Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady ujawnione w przedmiocie umowy, niezależnie od ich rozmiarów (wartości).

7. Minimalny okres gwarancji jakości : 24 miesięcy.

8. Istnieje możliwość wizji lokalnej Nieruchomości oraz istniejącej na niej sieci wodno-kanalizacyjnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. : 695-141-409.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:

a) Osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w siedzibie Zamawiającego tj. : 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3,  w terminie do  15.04.2024  r. do godz. 16:00

lub

b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@tpn.org.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej”, w terminie do 15.04.204r. do godz. 16:00

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

2. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania telefonicznie lub drogą email, nie później niż  do dnia 25.04.2024 r.

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Przewidywany okres realizacji zamówienia: do 30 września 2024 roku

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
2) Oświadczenie – zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

2. Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w sekcji IV niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający  nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

VII. Dodatkowe Postanowienia

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Kwotę oferty zostanie podana w polskich złotych (PLN)
5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferenta w  związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać w ramach zawartej umowy.
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
8. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez Oferenta okaże się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

1) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwięcej punktów. Oferta musi mieścić się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
a) Cena (C) – 80%
b) Długość gwarancji (G) – 20%
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: P = C + G , gdzie P – całkowita liczba punktów; C – liczba punktów w kryterium cena; G – liczba punktów w kryterium długość gwarancji;
4) Ocena w kryterium „Cena” (maksymalnie 80 pkt). Liczba punktów w kryterium Cena zostanie obliczone według następującego wzoru :

NC/CB x 80 = liczba punktów w kryterium cena
Gdzie :
NC  – Najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – Cena brutto oferty badanej

5) Zaproponowana przez Oferenta cena (wskazana w formularzu ofertowym) musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z realizacją umowy.
   6) Ocena w kryterium „Długość gwarancji” (maksymalnie 20 pkt). Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru :

Ti/Tmax *20 = liczba przyznanych punktów,
Gdzie:
Tmax – Najdłuższa długość gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ti – Długość okresu gwarancji oferty badanej
Minimalna długość gwarancji wynosi – 24 miesięcy. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

7) Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów
8) Najwyższą ocenę otrzyma oferent spełniający warunki udziału w postępowaniu, który uzyska największą ilość punktów.
9) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niemożności rozstrzygnięcia postępowania na podstawie powyżej wskazanych zasad, o  wyborze oferty decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
10) W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do danego oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
3. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).
e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi,
f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska.

 

X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki :

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
5. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 9 jest „Oświadczenie o spełnianiu warunków” (załącznik nr 1)

XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

1) Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Karolina Szewc tel. 695-141-409, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, e – mail karolina.szewc@tpn.org.pl
2) Zamawiający podpisze z wybranym  Oferentem umowę cywilnoprawną
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

XII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zmiana treści umowy:

1. W zakresie sposobu, terminu wykonania zamówienia w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji (w tym wytycznych w zakresie kwalifikowalności), w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego
c) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
d) działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialność
e) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą lub zmiany harmonogramu,
f) przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy i podpisania umowy
g) zmiany osoby trenera spowodowanej niezależnym od Stron, niemożliwym do przewidzenia na dzień zawarcia umowy zdarzeniem losowym
h) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Strony niewymienionych powyżej, a wpływających na realizację zamówienia
2. W zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zmiana może nastąpić w wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (wówczas wysokość wynagrodzenia brutto określonego w umowie pozostaje bez zmian, zmienia się wysokość wynagrodzenia netto).
3. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające tę zmianę.

XIV. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. – informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746, tel./fax. 42 616 06 20 , e-mail: siedziba@tpn.org.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod nr tel. 502156353, email : iodo@tpn.org.pl
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej w przedmiocie wykonania robót budowlanych – modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, w ramach projektu : „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”, który jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, finansowanego ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, a następnie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartej umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora albo podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej, o której mowa w pkt 2.
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
7. Administrator w swojej pracy korzysta z narzędzi Microsoft 365, wiąże się to z tym, że dane osobowe przetwarzane przez TPN mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie należy wskazać, że Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Stany Zjednoczone, co nastąpiło decyzja wykonawczą z 10 lipca 2023 r. wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
b. na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c. na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych**;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Załączniki :

• Formularz ofertowy – załącznik nr 1
• Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

Dokumenty do pobrania