Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

SEHUBS, międzynarodowy projekt wspierający przedsiębiorców społecznych

Celem projektu SEHUBS było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS) i zapewnienie kompleksowego pakietu innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz sprzyjanie wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych. Model opracowany w projekcie odnosi się do wyzwań zidentyfikowanych wśród społeczności przedsiębiorstw społecznych, takich jak szkolenia własnego personelu i grup docelowych z zakresu zarządzania i działalności przedsiębiorstw społecznych.

Ważnym etapem projektu było przetestowanie praktycznego zastosowania modelu w kontekście lokalnym, wśród organizacji, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura,sport, zatrudnienie, itp.).

Model centrum współtworzenia PS połączył elementy, które odpowiadają na

(1) potrzeby sektora przedsiębiorczości społecznej w zakresie budowania potencjału stosowania włączających podejść dla ich pracowników;

(2) potrzeby wymiany doświadczeń i wiedzy na temat integracji innowacyjnych, nieformalnych, włączających i opartych na umiejętnościach programów szkoleniowych, które są stosowane przez PS w ich grupach docelowych;

(3) potrzeby uzyskania społecznego uznania i zaufania do działalności PS.

Przedsiębiorstwa Społeczne (SE) działają jako instytucje edukacji pozaformalnej i centra szkoleniowe, które zapewniają różnego rodzaju wsparcie dla kadry zarządzającej i operacyjnej przedsiębiorstw społecznych o różnym pochodzeniu społecznym. W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • Faza kreatywna: opracowanie wizji centrum współtworzenia SE (międzynarodowe badania deskresearch dotyczące potrzeb i wyzwań a także dobrych praktyk, wywiady z pracownikami przedsiębiorstw społecznych zidentyfikowanych jako role models w krajach partnerskich orazstudia przypadku wzorców centrów społecznej przedsiębiorczości w krajach partnerskich. Finalnym rezultatem stała się wizja centrów współtworzenia SE jako modelu innowacyjnego. Uniwersytet Łódzki zorganizował również 3-dniowy szczyt ekspercki w listopadzie 2021 roku.
  • Faza testowa: Implementacja Modelu Centrów (hubów) Społecznej Przedsiębiorczości (80 przedstawicieli pracowników SE zidentyfikowanych wzięło udział w fazie testowej w 4 krajach partnerskich, 20 uczestników z każdego kraju wybranych w drodze otwartego naboru online, w każdym kraju partnerskim zorganizowane zostały4 dwudniowe szkolenia na temat integracyjnych podejść szkoleniowych i instrumentów rekrutacji pracowników. Zaangażowani zostali z 4 krajów partnerskich i zorganizowane zostały programy shadowing/fellowship.
  • Faza upowszechnia: w tej fazie nastąpiło rozpowszechnianie know-how na temat zarządzania innowacyjnym modelem ośrodka współtworzenia SE na poziomie krajowym i europejskim oraz opracowanie odpowiednich zaleceń dla twórców politk. Zostało zorganizowane 2-dniowe wydarzenie i wystawa SE oraz ośrodków SE w przestrzeni hubu w Atenach, Grecji. W konferencji tej wzięło udział blisko stu ekspertów z całej Europy. Dominującą formułą konferencji był udział tradycyjny, chociaż niektóre wystąpienia były zdalne. Można było ponadto obserwować przebieg konferencji on-line.

 

GŁÓWNE WYZWANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŁECZNYMI:

  • Stworzenie systemu szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla pracowników SE.
  • Podnoszenie kompetencji przedsiębiorców społecznych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznegoi zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Poprawa komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a instytucjami wsparcia zarówno przedsiębiorców społecznych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem.
  • Tworzenie sieci współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora.
  • Tworzenie centrów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.
  • Przygotowanie kampanii społecznych informujących o idei przedsiębiorstw społecznych w zakresie wsparciaosób zagrożonych wykluczeniem.
  • Stworzenie systemu wsparcia finansowego i pozafinansowego dla przedsiębiorców społecznych.

 

Metodologia SEHUBS wykorzystała proces współtworzenia, który łączy budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych, potrzebę dzielenia się wiedzą specjalistyczną i integrowania szkoleń w celu doskonalenia umiejętności pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz potrzebę uzyskania uznania społecznego i zaufania do działalności przedsiębiorstw społecznych. Złożoność celów zakłada przenikanie się aspektów badawczych i aplikacyjnych.

Długa faza badawcza, trwająca blisko dziesięć miesięcy, składała się z kilku etapów. W pierwszej fazie projektu dokonano: identyfikacji potrzeb i wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami społecznymi w krajach partnerskich projektu: Polsce, Bułgarii, Grecji, Włoszech oraz na arenie międzynarodowej, a także diagnozy uwarunkowań

prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu oraz w UE. Ponadto zidentyfikowano i opisano obecny system wsparcia przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu i UE, ze szczególnym uwzględnieniem trzech następujących obszarów: (1) procesu rekrutacji, zatrzymania

pracowników w organizacji i szkoleń wewnętrznych (2) zarządzania obiektami szkoleniowymi i wiedzą ekspercką oraz (3) dystrybucji produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Następnie dokonano wyboru i prezentacji najlepszych praktyk systemowych i narzędziowych do funkcjonowaniai wspierania przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu: Polsce, Bułgarii, Grecji, Włoszech,z naciskiem na trzy ww. obszary. Kolejnym elementem był wybór i prezentacja najlepszych wzorów do naśladowaniaw tych obszarach we wszystkich czterech krajach uczestniczących w projekcie.

Ważnym działaniem w fazie badawczej były wywiady pogłębione, które przeprowadzono w Polsce, Bułgarii, Grecjii we Włoszech. Na podstawie wywiadów i materiałów zebranych w poprzednich etapach przygotowano studiaprzypadków.

Na tej podstawie powstał model SEHUBS (wersja 1.0). Został on omówiony przez międzynarodowego spotkaniaekspertów w Polsce, które odbyło się w Łodzi w listopadzie 2021 roku. Powstały model SEHUBS 2.0 obejmuje, wśródkluczowych obszarów wsparcia dla podejścia inkluzywnego, tj. na społeczność, oraz praktyki bardziej skierowanedo wewnątrz.

Na tym etapie nastąpiło przejście z fazy badań do fazy analizy.

W projekcie zaplanowana jest również faza wdrożeniowa, która ma na celu przetestowanie opracowanego modeluoraz implementację ewentualnych korekt przed jego finalizacją.

Działalność przedsiębiorstw społecznych odbywa się w środowisku, w którym można wyróżnić aspekty polityczne,ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, a także ekologiczne.

 

W projekcie uczestniczyło czterech partnerów: PRISM ImpresaSocialesrl (Włochy, koordynator), BCNL (Bułgaria), AthensLifelong Learning Institute (Grecja) i Uniwersytet Łódzki (Polska).Wszystkie innowacje i ekspertyzy, które można znaleźć w projekcie SEHUBS, są wynikiem udziału czterech wysokowykwalifikowanych partnerów.

PRISM jest przedsiębiorstwem społecznym typu non-profit, którego misją jest tworzenierównych szans dla odpowiedzialnego rozwoju społeczeństw, społeczności i ludzi – działając jako profesjonalny agent ds. rozwoju od 2012 r., z siedzibą operacyjną w mieściePalermo i siedzibą w Enna, Włochy. PRISM stanowi centrum współplanowania, otwartedla podmiotów publicznych i prywatnych, w celu opracowania strategii rozwoju i interwencji, mających na celu zwiększenie różnorodności i dzielenie się społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi zasobami społeczności lokalnychz perspektywy międzynarodowej. Koncepcja PRISM wywodzi się z głębi lądu Sycylii, z inicjatywy profesjonalistów

zajmujących się współpracą i dialogiem międzykulturowym, zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym.

 

THE BULGARIAN CENTRE FOR NOT-FOR-PROFIT LAW inaczej BCNL, jest organizacjąpozarządową non-profit pożytku publicznego z siedzibą w Sofii w Bułgarii. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju umożliwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tak aby ludzie mogli korzystać z prawa do zrzeszania się i aktywnie współpracować na rzeczlepszego świata. Kierujemy się silnym przekonaniem, że organizacje pozarządowe są kluczowymi liderami zmianw kierunku niezależnych, integracyjnych i zamożnych społeczności. Założona w 2001 roku BCNL wspiera rozwójspołeczeństwa, które opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości,praworządności i poszanowania praw człowieka. W ciągu ostatnich 10 lat BCNL rozwijało Program Przedsiębiorczości Społecznej, którego celem jest inspirowanie innowacyjnych inicjatyw biznesowych organizacji pozarządowych, mających na celu zwiększenie ich stabilności finansowej i zdolności.

 

THE ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE jest instytutem badawczo-edukacyjnymz siedzibą w Atenach w Grecji. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie procesów innowacyjnych głównie w obszarach edukacji i uczenia się przez całe życie, rozwoju kapitałuludzkiego, społeczeństwa opartego na wiedzy oraz integracji społecznej. The AthensLifelong Learning Institute koncentruje się na budowaniu społeczności przedsiębiorczych i zapewnianiu wsparciainnowatorom i przedsiębiorcom, którzy są gotowi do wprowadzania w życie swoich pomysłów i tworzenia nowychrozwiązań. Stale przyczynia się do rozwoju społeczności przedsiębiorców w jej lokalnym kontekście i oferuje wsparciespołeczności przedsiębiorców [akceleratory, inkubatory, huby itp.]. Ateński Instytut Kształcenia Ustawicznego przyczynia się do poprawy ekosystemu przedsiębiorczości poprzez opracowywanie dedykowanych programów nauczania i materiałów edukacyjnych/szkoleniowych skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i poprzez dostarczaniedostosowanych programów szkoleniowych i usług wspierających dla potencjalnych przedsiębiorców i doradcówbiznesowych.

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, założony w 1945 roku, jest jedną z wiodących uczelni wyższychw Polsce, zaliczaną do ścisłej czołówki szkół wyższych w kraju. Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim kształci się ok. 28 tys. studentów, w tym 3 tys. z zagranicy. Uniwersytet Łódzki angażuje się również w liczne projekty i inicjatywy unijne i krajowe wspierające przedsiębiorczość. Wydział Zarządzania, który jest zaangażowany w ten projekt, ma dziesięć wydziałów i ponad 5000 studentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja ma potencjał transformacyjny, a naszą rolą jako uniwersytetu jestwyposażanie i szkolenie kolejnego pokolenia studentów w zakresie sposobu myślenia i doskonalenia umiejętnościniezbędnych do osiągania sukcesu w zmieniającym się świecie. Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej prowadzi badania z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Kolejnym wydziałem biorącym udział w tym projekcie jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny naszej Uczelni. Wśród pracownikówtego wydziału znajdują się eksperci z różnych instytucji finansujących badania, tj. Narodowego Centrum Badańi Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt trwałponad dwa lata. Zespół projektu UŁ:

dr hab. Renata Lisowska, Prof. UŁ

dr hab. Izabela Warwas, Prof. UŁ

mgr. Marta Kędzia.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: renata.lisowska@uni.lodz.pl

Więcej o projekcie: https://se-hubs.eu/pl/

 

 

 

 

 

PPK: