Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Łódzkie pomaga- grant

Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą  jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Chełmska 16/18 na zlecenie Starostwa Zgierskiego.

Obszar realizacji : Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych ,

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 16/18

Termin  realizacji grantu: od 15 lipca do 14 października 2020r

Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Działania realizowane:

1.Dopłata do wynagrodzeń personelu DPS, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami. 2.Utworzenie miejsc kwarantanny dla Mieszkańców DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z Mieszkańcami

Dofinansowanie Grantu:

ze środków UE 198.014,17zł

ze środków budżetu państwa 36.933,83zł

PPK: